Ακύρωση άρνησης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας - Πρόστιμο από κοινοτική ενίσχυση - Αναρμοδιότητα

Ακύρωση άρνησης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας: Με την 3154/2014 απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή προσφυγή της προσφεύγουσας εταιρείας και ακυρώθηκε άρνηση χορήγησης σε αυτήν αποδεικτικού ενημερότητας χρεών της προς το Δημόσιο, η οποία εκδηλώθηκε με ενυπόγραφη σημείωση υπαλλήλου επί της από 7-03-2013 σχετικής αίτησης της προς τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών. 
Κρίθηκε ότι, αφού η προσφεύγουσα, η οποία ετέθη υπό καθεστώς αναδιοργάνωσης με την 1000/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και προέβη τον Ιούνιο του 2011 στην πλήρη εξόφληση της απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου στα πλαίσια του ως άνω σχεδίου αναδιοργάνωσης, καταβάλλοντας το ποσό των 64.461,14 ευρώ, που του αναλογούσε, βάσει του σχεδίου, ο εν λόγω τρόπος ικανοποίησης της απαίτησης του καθ' ού, συνιστά για την οφειλή αυτή νόμιμη τακτοποίησή της, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Φ.Ε.Κ. Α΄43), η οποία καθιστά, κατά τον κρίσιμο χρόνο, επιτρεπτή τη χορήγηση ενημερότητας.  
Πρόστιμο από αχρεωστήτως καταβληθείσα κοινοτική ενίσχυση – Παραγραφή: Με την 8775/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 5ο Τριμελές) έγινε δεκτή προσφυγή και ακυρώθηκε η με αριθμό 56876/16-09-2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 29.502,80 ευρώ, ίσο με το τριπλάσιο του ποσού της ενισχύσεως που φέρεται ότι καταβλήθηκε στην προσφεύγουσα εταιρεία, αχρεωστήτως, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του έτους 1994 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 2520/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄173) και η οποία εκδόθηκε κατόπιν επαναλήψεως διαδικασίας έκδοσης της.  Κρίθηκε ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να αναζητήσει το ένδικο αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό κοινοτικής ενίσχυσης καθώς και να επιβάλει το σχετικό πρόστιμο είχε παραγραφεί, δεδομένου ότι από τη διαπίστωση της αχρεώστητης καταβολής κοινοτικής ενίσχυσης, με τη σύνταξη της υπ’ αριθ 438/10-02-1995 εκθέσεως ελέγχου των αρμοδίων οργάνων του Ο.Ε.Ε.Ε. μέχρι την κοινοποίηση στην προσφεύγουσα στις 30-07-2003 της αρχικής πράξης περί αναζητήσεως των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιβολής προστίμου για τους μήνες Σεπτέμβριο – Νοέμβριο 1994 είχε παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας.   
Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου – Δέσμευση και Απόσυρση από την κυκλοφορία καθαριστικού προϊόντος: Με την 11926/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την ασκηθείσα προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.  Κρίθηκε ότι, η ένδικη διαφορά, η οποία προέκυψε από την υπ’ αριθ. πρωτ. 3023012/2256/2-11-2007 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, με την οποία αποφασίστηκε η δέσμευση και απόσυρση από την κυκλοφορία καθαριστικού προϊόντος παραγωγής και διάθεσης της προσφεύγουσας εταιρείας,  υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4Α του άρθρου 1 του ν. 1406/1983, όπως προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ. 3 του ν. 3900/2010, ως διαφορά που αφορά στην κυκλοφορία προϊόντος. (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών)

Σχόλια