Θέση Νομικού στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΣΤΙΕΤ και έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη σε θέματα Νομικά, Φορολογικά, Χρηματοοικονομικά» της δράσης ‘Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη’ της Πράξης με τίτλο «Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου» και κωδ. ΟΠΣ 457572, στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΑΣΤΙΕΤ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ). Η υλοποίηση της δράσης της ως άνω Πράξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Α6/Σ33/2013 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, θα ανατεθεί σε Ομάδα Εργασίας [ΟΕ] του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11./14.12.26 (ΦΕΚ 430/Α/1926), ως ισχύει, που θα συγκροτηθεί από τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες – εμπειρογνώμονες, ειδικούς σε θέματα Επιχειρήσεων, ένα (1) Νομικό, ένα (1) Φοροτεχνικό και ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανικό.
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκδίδεται για την ανεύρεση των εξωτερικών συνεργατών που θα αποτελέσουν την Ομάδα Εργασίας, η οποία θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Υποστήριξη σε θέματα Νομικά, Φορολογικά, Χρηματοοικονομικά», θα έχει διάρκεια έως 3 μήνες και συνολική αμοιβή δεν θα ξεπερνά το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ [6.000,00 €] συμπεριλαμβανομένου (;) ΦΠΑ. Αιτήσεις μέχρι 12/12/2014. Δείτε αναλυτική προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου