Όλοι οι νέοι νόμοι που ψηφίστηκαν μέσα στο καλοκαίρι

Την ώρα που οι περισσότεροι βρίσκονται στη ραστώνη των καλοκαιρινών διακοπών η Βουλή ψηφίζει μια πληθώρα καινούριων νόμων, πολλοί από τους οποίους περιέχουν σημαντικές ρυθμίσεις. Παρακάτω ακολουθούν όλοι οι νέοι νόμοι που ψηφίστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα:
Ν 4277/2014 (ΦΕΚ Α' 156/01.08.2014) Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις.
Ν 4278/2014 (ΦΕΚ Α 157/4-8-2014)  Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.
N.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155 30.7.2014)  Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.

N 4275/2014 (ΦΕΚ Α 149 15.7.2014)  Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.
Ν 4274/2014 (ΦΕΚ Α 147 14.7.2014)  Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις.
Ν 4273/2014 (ΦΕΚ Α 146 11.7.2014) Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
Ν 4272/2014 (ΦΕΚ Α 145/11.7.2014)  Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.
N 4271/2014 (ΦΕΚ Α 144 28.6.2014)  Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις.
N 4268/2014 (ΦΕΚ Α 141/27.6.2014) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
N 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014)  Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
N 4269/2014 (ΦΕΚ Α 142/28.6.2014)  Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου