Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Όλοι οι νέοι νόμοι που ψηφίστηκαν μέσα στο καλοκαίρι

Την ώρα που οι περισσότεροι βρίσκονται στη ραστώνη των καλοκαιρινών διακοπών η Βουλή ψηφίζει μια πληθώρα καινούριων νόμων, πολλοί από τους οποίους περιέχουν σημαντικές ρυθμίσεις. Παρακάτω ακολουθούν όλοι οι νέοι νόμοι που ψηφίστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα:
Ν 4277/2014 (ΦΕΚ Α' 156/01.08.2014) Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις.
Ν 4278/2014 (ΦΕΚ Α 157/4-8-2014)  Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.
N.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155 30.7.2014)  Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.

N 4275/2014 (ΦΕΚ Α 149 15.7.2014)  Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.
Ν 4274/2014 (ΦΕΚ Α 147 14.7.2014)  Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις.
Ν 4273/2014 (ΦΕΚ Α 146 11.7.2014) Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
Ν 4272/2014 (ΦΕΚ Α 145/11.7.2014)  Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.
N 4271/2014 (ΦΕΚ Α 144 28.6.2014)  Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις.
N 4268/2014 (ΦΕΚ Α 141/27.6.2014) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
N 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014)  Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
N 4269/2014 (ΦΕΚ Α 142/28.6.2014)  Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...