Πρόσφατη Νομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας από αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006: Με την 910/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24Β  Τριμελές, σε Συμβούλιο) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό καθ΄ ύλην αναρμόδιο και παρέπεμψε την ασκηθείσα προσφυγή και τη συναφή αυτής αίτηση αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.  Κρίθηκε ότι η ένδικη διαφορά, η οποία προέκυψε από την υπ΄ αριθ. πρωτ. 345/30-09-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την οποία γνωστοποιήθηκε σιωπηρή απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής κατά αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ενόψει του ότι για τις αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 δεν έχει προβλεφθεί ειδικώς, δηλαδή με τη μνεία του ειδικού αντικειμένου τους, ένδικο βοήθημα προσβολής τους ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι διαφορά  που εμπίπτει στην κατά το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 του Συντάγματος γενική ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου κλείσιμο καταστήματος οπτικών: Με τη 1081/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 27ο Τριμελές, σε Συμβούλιο) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό καθ΄ ύλην αναρμόδιο και παρέπεμψε την ασκηθείσα προσφυγή και τη συναφή αυτής αίτηση αναστολής στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.  Κρίθηκε ότι, η ένδικη διαφορά, η οποία προέκυψε από την υπ΄ αριθ. 471/14-01-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής και με την οποία αποφασίστηκε το κλείσιμο του καταστήματος οπτικών του αιτούντος, διότι διαπιστώθηκε να λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 971/1979 (Φ.Ε.Κ. Α΄223), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του ν. 3204/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄296) και το άρθρο 14 του ν. 3661/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄89) είναι διαφορά που αναφύεται από την επιβολή κυρώσεων για παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει την ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικής εγκατάστασης και συγκεκριμένα του καταστήματος οπτικών ειδών (άρθρο 1 του ν. 1406/1983 στο οποίο προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ. 3 του ν. 3900/2010, παράγραφος 4Α).
Προσωρινή Προστασία – Σφράγιση Πλυντηρίου – Παράνομη Απασχόληση Αλλοδαπού.:Με την 860/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο Τριμελές σε Συμβούλιο) έγινε εν μέρει δεκτή αίτηση της αιτούσας εταιρείας και ανεστάλη η εκτέλεση της υπ ΄αριθ. πρωτ. 3811/16-12-2013 αποφάσεως του Υφυπουργού Εργασίας, με την οποία διακόπηκε προσωρινώς,   επί δέκα πέντε (15) ημέρες, η λειτουργία του συνόλου της επιχείρησης (εκμετάλλευση πρατηρίου υγρών καυσίμων, σταθμού αυτοκινήτων με πλυντήριο – λιπαντήριο, λιανικό εμπόριο υγρών καυσίμων, λιπαντικών, υγραερίων και κάθε είδους συναφών προϊόντων), με την αιτιολογία ότι διαπιστώθηκε, κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, να αποσχολείται υπάλληλος, υπήκοος Αλβανίας, χωρίς να είναι εφοδιασμένος με νομιμοποιητικά έγγραφα (άδεια διαμονής και εργασίας).  Το Δικαστήριο, σταθμίζοντας τους λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενους στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών και τη βλάβη που θα υποστεί η αιτούσα από την άμεση εκτέλεση της ως άνω πράξεως (προσωρινή παύση της λειτουργίας της επιχείρησης, αποστέρηση του εισοδήματός της, διαρροή πελατείας, αδυναμία ανταποκρίσεώς της σε ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α.), έκρινε ότι συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής, συνιστάμενος στην αποτροπή του κινδύνου να καταστεί μη βιώσιμη η επιχείρηση της αιτούσας, έως τη δημοσίευση οριστικής δικαστικής απόφασης επί της εκκρεμούσης ήδη προσφυγής. 
Προσωρινή Προστασία – Άσκηση επαγγέλματος αργυραμοιβού – ενεχυροδανειστή: Με την 725/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο Τριμελές σε Συμβούλιο) έγινε δεκτή αίτηση της αιτούσας εταιρείας και ανεστάλη η εκτέλεση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1012/21/1-α/23-01-2014 αποφάσεως του Διευθυντή Ασφαλείας Αττικής, με την οποία της επιβλήθηκε το διοικητικό μέτρο της οριστικής απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος του αργυραμοιβού – ενεχυροδανειστή, με την αιτιολογία ότι υπέπεσε σε δώδεκα (12) παραβάσεις του άρθρου 9 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 1010/10/5/2011 Αστυνομικής Διάταξης (Φ.Ε.Κ. Β΄1948/1-09-2011).  Το Δικαστήριο αφού έλαβε υπόψη του ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που να αποκλείουν τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής εφόσον: α) οι υπάλληλοι της ως άνω εταιρείας υπέβαλαν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 της ως άνω Αστυνομικής Διάταξης, χωρίς να προσκομισθεί κάποιο στοιχείο μετά από σχετική έρευνα των αρμοδίων αστυνομικών αρχών που τις παρέλαβαν, ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για να εργαστούν ως υπάλληλοι σε αυτά, β) αποδεικνύεται η ανυπαρξία των αποδοθεισών στην υπάλληλο υποκαταστήματος παραβάσεων, ενόψει της προσκόμισης αθωωτικής απόφασης και τέλος γ) για δύο υποκαταστήματά της έχουν υποβληθεί στα κατά τόπους αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα, οι σχετικές αναγγελίες έναρξης του επαγγέλματος του αργυραμοιβού – ενεχειροδανειστή, έκρινε ότι συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής.  Και τούτο διότι η αιτούσα, ως μοναδική εταίρος, νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της ως άνω εταιρείας, θα υποστεί από την επιβολή του διοικητικού μέτρου της οριστικής απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος του αργυραμοιβού – ενεχειροδανειστή ανεπανόρθωτη βλάβη, η οποία είναι αυταπόδεικτη, αφού θα έχει ως άμεση συνέπεια το κλείσιμο του συνόλου των καταστημάτων της, τα οποία είναι εξαιρετικά πολλά σε αριθμό, ενόψει των στοιχείων που προσκομίστηκαν και βρίσκονται εντός και εκτός Αθηνών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, λόγω των ιδιαιτέρως αυξημένων λειτουργικών τους εξόδων (ενοίκια, πληρωμή μισθών υπαλλήλων κ.α.). (dprotodikeio-ath.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου