Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δικηγόρο ή δικηγορική εταιρία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα Και Βοηθήματα», με κωδικό MIS 374878, του Υποέργου «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων», με κωδικό ΕΛΚΕ 68/1161 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, καθηγητή  ΗΜΜΥ ΕΜΠ η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ανακοινώνει ότι επιθυμεί συνεργασία με Δικηγόρο ή Δικηγορική Εταιρία. Υποβολή προτάσεων μέχρι 23/7/2014. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου