Πρόσφατη Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Αριθ. 71/2014 : 13ης Μαΐου 2014 - Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-184/11 Επιτροπή κατά Ισπανίας - Θεσμικό δίκαιο - Επιβάλλεται στην Ισπανία η υποχρέωση καταβολής κατ’ αποκοπήν ποσού ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω παραβάσεως της υποχρεώσεώς της να εκτελέσει απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία είχε διαπιστωθεί παραβίαση του δικαίου της Ένωσης
Αριθ. 80/2014 : 5ης Ιουνίου 2014 -Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-146/14 PPU Mahdi - Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης - Ο δικαστικός έλεγχος μιας παραταθείσας κρατήσεως πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στην αρμόδια δικαστική αρχή να υποκαταστήσει με τη δική της απόφαση εκείνη της αρχής που διέταξε την αρχική κράτηση υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος βρίσκεται παρανόμως σε κράτος μέλος
Αριθ. 79/2014 : 5ης Ιουνίου 2014 -Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-557/12 KONE κ.λπ.
Ανταγωνισμός - Όταν μια σύμπραξη έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνουν οι ανταγωνιστές τις τιμές τους, τα μέλη της ενδέχεται να φέρουν ευθύνη για τις ζημίες που προκύπτουν
Αριθ. 83/2014 : 12ης Ιουνίου 2014 -Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-118/13 Bollacke SOPO- Ο θάνατος του εργαζομένου δεν επιφέρει απώλεια του δικαιώματος του σε ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών
Αριθ. 82/2014 : 12ης Ιουνίου 2014 -Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-286/09 Intel κατά Επιτροπής - Ανταγωνισμός- Το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει την επιβολή προστίμου 1,06 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Intel για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως στην αγορά των επεξεργαστών x86 μεταξύ 2002 και 2007
Αριθ. 86/2014 : 19ης Ιουνίου 2014 -Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-507/12 Saint Prix
Ιθαγένεια της Ένωσης- Γυναίκα η οποία παύει να εργάζεται ή να αναζητεί εργασία λόγω φυσικών περιορισμών συνδεόμενων με τα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης της και τα επακόλουθα του τοκετού μπορεί να διατηρεί την ιδιότητα της «εργαζομένης» (πηγή: curia.europa.eu)Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου