Δύο θέσεις Νομικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της με αρ. 325/17.06.2014 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «(Έλεγχος, υποστήριξη και διεκπεραίωση ενεργειών διαχείρισης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός του ΔΠΘ – υλοποίηση αποφάσεων αποφάσεων της ΕΕ του ΔΠΘ) Κωδικός Έργου 51714, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλο, Αν. Καθηγητή, Αναπλ. Πρύτανη ΔΠΘ και Πρόεδρο της ΕΕ του ΔΠΘ, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως 24 (είκοσι τεσσάρων) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου. Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης περιγράφονται ακολούθως:
Τίτλος έργου Έλεγχος, υποστήριξη και διεκπεραίωση ενεργειών διαχείρισης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός του ΔΠΘ – υλοποίηση αποφάσεων αποφάσεων της ΕΕ του ΔΠΘ :  Δύο (2) άτομα επιπέδου ΠΕ, Νομικής Σχολής. Έδρες απασχόλησης, οι έδρες του Δ.Π.Θράκης. Αντικείμενο: Παροχή νομικών συμβουλών προς την Επιτροπή Ερευνών και την Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, παροχή γνωμοδοτήσεων επί νομικών ζητημάτων, σύνταξη τευχών διαγωνισμών, έλεγχος ενστάσεων που υποβάλλονται σε διαγωνισμούς προμηθειών, επικουρία στην σύνταξη διοικητικών προσφυγών, ενημέρωση της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με τη νέα νομοθεσία και νομολογία, μετάφραση εγγράφων του Ειδικού Λογαριασμού από την Αγγλική στην Ελληνική και αντίστροφα, έλεγχος συμβάσεων έργων και δημοσίων συμβάσεων. Τυπικά και ουσιαστικά Προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Νομικής Σχολής.  Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Συνεκτιμώμενα προσόντα:  Διδακτορικός τίτλος σπουδών , Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.  Εμπειρία σε θέματα διοικητικού δικαίου, ελέγχου δημοσίων συμβάσεων, δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών και θεμάτων των ΑΕΙ. Συστατικές επιστολές και λοιπά τεκμηριωτικά στοιχεία εμπειρίας και καταλληλότητας.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 και ώρα 13.00. Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν (ταχυδρομική αποστολή ή αποστολή με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα της παραλαβής), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο, στην διεύθυνση:  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη. Δείτε περισσότερα στο  career.duth.gr


Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου