Θέση νομικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 5 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «+ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Toπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο». Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της Πράξης «+ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Toπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο», στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Hμερ.νια λήξης: Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014. Μία σύναψη σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «+ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Toπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο»:

ΘΕΣΗ Ε Έδρα: Βόλος. Απαραίτητα Προσόντα : 1 Πτυχίο Νομικής 2 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Lower ή αντίστοιχου τίτλου) 3 Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε αντικείμενο σχετικό με το δίκαιο των επιχειρήσεων. Επιθυμητά Προσόντα: Στα ανωτέρω προσόντα θα συνυπολογισθούν, εφόσον υπάρχουν, και τα ακόλουθα: 4 Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα Καθήκοντα: Συμμετοχή στην υλοποίηση Δράσης 13: Επαγγελματική Συμβουλευτική στον Τομέα του Τουρισμού/Πολιτισμού/Αθλητισμού & Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας. Στα καθήκοντα περιλαμβάνεται η νομική υποστήριξη στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις που θα συστήσουν οι επωφελούμενοι. Περισσότερα εδώ 

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου