Νομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για θέματα αρμοδιότητας

-Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου επί προστίμου που επιβλήθηκε (κατ’ άρθρο  8 του ν. 2946/2001 - Α΄224)  για τη διενέργεια  υπαίθριας διαφήμισης  χωρίς άδεια, λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα του προστίμου, σε σχέση με την αναφυόμενη διαφορά από την αφαίρεση του διαφημιστικού πλαισίου, η οποία υπάγεται στην καθ’  ύλην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου - 18221/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 4ο Μονομελές).
-Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Σ.τ.Ε. από αποφάσεις Επιτροπής Απαλλοτριώσεων: Με τη 18276/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 31ο Τριμελές) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 
Κρίθηκε ότι, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Ανατολικής Αττικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, με τις οποίες απορρίφθηκε αίτηση περί υπαγωγής των αιτούντων στη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3147/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄135), με την οποία δεν ρυθμίζονται ζητήματα αποκαταστατικού χαρακτήρα, δεν υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, η δε αμφισβήτηση της νομιμότητάς τους δημιουργεί διαφορά ακυρωτικής φύσεως, υπαγόμενη στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
-Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου από σύμβαση: Με τη 18833/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο Τριμελές) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό καθ’ ύλην αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.  Κρίθηκε ότι, το κρινόμενο ένδικο βοήθημα, που αφορούσε σε διαφορές, οι οποίες προέκυψαν από την έκδοση καταλογιστικών διοικητικών πράξεων, με τις οποίες όμως δεν επιβάλλονταν αποκλειστικώς και μόνον πρόστιμα, αντιθέτως ανεφύησαν από την εκτέλεση διοικητικής σύμβασης μεταξύ του προσφεύγοντος φαρμακοποιού και του Ο.Γ.Α. που καταρτίστηκε στη Λιβαδειά του Νομού Βοιωτίας, πρέπει να παραπεμφθεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο. (πηγή : Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr