Θέση νομικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της συνεδρίασης της Ολομελείας της Επιτροπής Ερευνών, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν. 4115/2013 και ισχύει σήμερα, ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι μπορούν να προσλαμβάνονται Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζομένου διά της συμβάσεως.
Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική.
Hμερ/νια λήξης: από 10/02/2014 μέχρι και 21/02/2014
Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική.
Πρόσληψη πανεπιστημιακών υποτρόφων για τη διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημ. έτους 2013-2014 όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα
Νομικός, Διδάκτωρ Δικαίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος με διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμιο, για τη διδασκαλία του μαθήματος Δίκαιο Πολεοδομίας ,Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Σχόλια