Θέσεις πανεπιστημιακών υποτρόφων στο Εμπορικό, Εργατικό δίκαιο και Διοικητική Δικονομία

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε (3η  Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ακαδ. Έτους 2013-2014 της 15ης Ιανουαρίου 2014) τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, σύμφωνα με την παρ. 6, αρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014:
1. Εμπορικό Δίκαιο
2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
3. Στοιχεία Εργατικού Δικαίου & Διοικητικής Δικονομίας
4. Φορολογική Λογιστική

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203300 & 210-8203302, μέχρι την Tρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014.

Σχόλια