Θέση νομικού συμβούλου στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α'/1994), όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Πολιτικών και Πρακτικών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Διαλόγου και Υποστήριξης των Κοινωνικών Εταίρων με στόχο τις Καινοτόμες Προτάσεις Πολιτικής για το ζήτημα της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης στην Ελλάδα» με κωδ. ΟΠΣ 339881 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό και Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑΕ 251-8), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών καθώς και ενδεχομένως των ίδιων των υποψηφίων, με σύμβαση μίσθωσης έργου, εναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, νομικός σύμβουλος έργου, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,νομικών επιστημών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το αργότερο μέχρι τις 27/11/2013 και ώρα 12:00, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας (ΟΚΕ). Πληροφορίες εδώ 

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου