Παρατηρήσεις του Δικ.Συλλόγου Λαμίας σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Δικηγόρων

Α.1.-ΑΜΟΙΒΕΣ: Από τον συνδυασμό των άρθρων 58.1, όπου αναφέρεται: «.. Η αμοιβή του δικηγόρου, καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του…»  σε συνδυασμό με το άρθρο 58.3 του ν. 4194/2013, «… Εν απουσία έγγραφης συμφωνίας, η αμοιβή του δικηγόρου, καθορίζεται.»: α) εάν η διαφορά (αντικείμενο της δίκης) είναι αποτιμητή σε χρήμα, εφαρμόζεται το άρθρο 63 παρ.2., δηλ. η αμοιβή υπολογίζεται ποσοστιαία με βάση το ύψος της διαφοράς, όπως αναλυτικά περιγράφεται σε αυτό, β) εάν η διαφορά δεν είναι αποτιμητή σε χρήμα, τότε εφαρμόζεται το Παράρτημα Ι του Ν.4194/2013, δηλ.  αμοιβή θεωρείται αυτή που αναφέρεται  <ως ποσό αναφοράς> στο τριπλότυπο ΔΣΛ, το οποίο εφεξής θα αναφέρεται σ’ αυτό  <ως αμοιβή παραρτήματος Ι του Ν.4194/2013>. Προσοχή: δεν θεωρούνται απομιμητές σε χρήμα οι πάσης φύσεως φορολογικές υποθέσεις.
2.-Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα του δικηγόρου να παραιτηθεί της αξίωση της αμοιβής του άρθρου 63 παρ.1 (όταν δηλ. η διαφορά είναι αποτιμητή σε χρήμα) και να αξιώσει μικρότερη αμοιβή, πάντα όμως θα υπάρχει έγγραφη συμφωνία (άρθρο 63.4).
3.-Επιτρεπεται η χρονοχρέωση, δηλ. με την έγγραφη συμφωνία να υπολογίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της αμοιβής με βάση τον χρόνο παροχής, σύμφωνα με Παράρτημα Ι (άρθρο 59.3). Επίσης, όταν δεν προβλέπεται η δεν περιγράφεται στο παράρτημα αμοιβή, τότε μπορούμε με έγγραφη συμφωνία, να υπολογίσουμε αυτήν με βάση τον χρόνο απασχόλησης και εκδίδουμε ΑΠΥ.
4.-Στις περιπτώσεις εργολαβικών δίκης, ως περαίωση της ενέργειας, θεωρείται η έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Μέχρι τότε δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ΑΠΥ (άρθρο 60 παρ.4, σε συνδυασμό με Ν.1208/2010).
ΤΟ ΔΣ του ΔΣΛ, σας συνιστά να συντάσσετε πάντοτε με τον πελάτη –εντολέα σας, έγγραφη συμφωνία αμοιβής. (Στην Ιστοσελίδα και στη Γραμματεία του ΔΣΛ, θα βρείτε σχέδιο συμβάσεως εντολής). Δεν υπάρχει υποχρέωση θεώρησης του γνησίου της υπογραφής, ούτε βεβαίας χρονολογίας αυτής. Θεωρούμε ότι, είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος απόδειξης του ύψους της αμοιβής, απέναντι σε τυχόν φορολογικό έλεγχο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, προς τον παρόν δεν υπάρχει, αφού αυτή η υποχρέωση έχει ανασταλεί για το έτος 2012 με την Πολ 1053/2012. Η υποβολή, θα γίνεται ηλεκτρονικά, όταν επιτραπεί νομοθετικά απευθείας στην Δ.Ο.Υ.  και συνεπώς δεν θα κατατίθενται στον ΔΣΛ, ούτε θα θεωρούνται από αυτόν.
Β.-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ). Σύμφωνα με το άρθρο 61 του άνω νόμου, υπάρχει υποχρέωση του δικηγόρου  καταθέσεως του σχετικού γραμματίου προκαταβολής, αλλιώς η σχετική διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη (άρθρο 61 παρ.4).
Επ’ αφορμή σωρείας ερωτημάτων που δέχθηκε το ΔΣ, αναφορικά με την άνω υποχρέωση εκάστου δικηγόρου και τον χρόνο έκδοσης και προσκόμισης του άνω γραμμάτιου, έχοντας λάβει υπ’ όψιν μας τα συμπεράσματα της Ολομέλειας των Προέδρων των ΔΣΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 11-13/10/2013 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι , σας εφιστούμε την προσοχή, η κατάθεση των γραμματίων από μέρους σας,  να γίνεται ταυτόχρονα με την δικηγορική παροχή (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: με την κατάθεση της αγωγής, την συζήτηση προσ. διαταγής, την παράσταση στο ακροατήριο  κατά την ημέρα συζητήσεως της υποθέσεως κλπ).
Αναφορικά, με αν είναι απαραίτητη η προσκόμιση γραμμάτιου για την περίπτωση αναβολής, ματαίωσης, στις αιτήσεις-κλήσεις, σύμφωνα πάντα με τα συμπεράσματα της Ολομέλειας, θεωρούμε ότι, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Επισημαίνουμε ότι, θα εκδοθεί μετά από σχετικό αίτημα της Ολομέλειας προς τον Υπουργείο Δικαιοσύνης, σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος, η οποία θα επιλύει το θέμα. Το ΔΣ θα προχωρήσει σε σχετική συνεννόηση με τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων.
Γ.-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ και ΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ στην περίπτωση που παρέχουν υπηρεσίες σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ
Η παραπάνω υποχρέωση απασχόλησε την Ολομέλεια. Το ΔΣ έχοντας υπ’ όψη του τα συμπεράσματα της,  θεωρεί, ότι είναι απαραίτητη η έκδοση και προσκομιδή των σχετικών γραμματίων από εμμίσθους και μη δικηγόρους σε όλες τις περιπτώσεις, που αυτοί παρίστανται για υποθέσεις, που εντολείς τους είναι ΝΠΔΔ, ΟΤΑ (πλην του Ελληνικού Δημοσίου). Στο άρθρο 61.3γ  αναφέρεται, ότι «από την υποχρέωση προκαταβολής απαλλάσσονται οι δικηγόροι, όταν εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο σε στενή έννοια», χωρίς να επεκτείνεται και σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ, ότι υπάγονται «στο Ελληνικό Δημόσιο σε στενή έννοια».  Συνεπώς, ενδεικτικά για ΙΚΑ, ΟΤΑ κλπ είναι απαραίτητη από τους δικηγόρους η έκδοση γραμματίων προκαταβολής εισφορών, αφού άλλωστε οι εισφορές θεωρούνται υποχρέωση των δικηγόρων και όχι των εντολέων τους. (ds-lamias.gr)


Σχόλια