Πρόσφατη νομολογία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου

Αριθ. 136/2013 : 17ης Οκτωβρίου 2013 -Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-344/12 Επιτροπή κατά Ιταλίας - Κρατικές ενισχύσεις: Η Ιταλία παρέβη την υποχρέωσή της να ανακτήσει τις κρατικές ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί στην Alcoa με τη μορφή προτιμησιακής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας
Αριθ. 135/2013 : 17ης Οκτωβρίου 2013- Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-291/12 Schwarz VISA - Η εισαγωγή ψηφιακών δακτυλικών αποτυπωμάτων στα διαβατήρια είναι σύννομη
Αριθ. 134/2013 : 17ης Οκτωβρίου 2013- Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-218/12 Emrek - COJC- Το Δικαστήριο αποσαφηνίζει την έκταση της προστασίας των καταναλωτών σε διασυνοριακές πωλήσεις
Αριθ. 133/2013 : 17ης Οκτωβρίου 2013 Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-533/11 Επιτροπή κατά Βελγίου - Περιβάλλον και καταναλωτές: Το Βέλγιο υποχρεώνεται να καταβάλει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ για την παράλειψη εκτελέσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου της 8ης Ιουλίου 2004 (C27/03) αφορώσας την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
Αριθ. 132/2013 : 17ης Οκτωβρίου 2013 - Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-391/12 RLvS Προσέγγιση των νομοθεσιών: Η απαγόρευση δημοσιεύσεως στον γερμανικό γραπτό Τύπο χρηματοδοτούμενων άρθρων χωρίς τη σήμανση «αγγελία» («Anzeige») δεν είναι καταρχήν αντίθετη προς το δίκαιο της Ένωσης
Αριθ. 131/2013 : 17ης Οκτωβρίου 2013 Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-101/12 Schaible - Γεωργία και αλιεία: Η υποχρέωση ηλεκτρονικής ατομικής αναγνωρίσεως των αιγοπροβάτων είναι έγκυρη
(πηγή: curia.europa.eu)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου