Δικαίωμα αυτοπρόσωπης παράστασης του προσφεύγοντος (νομολογία)

ΣτΕ 1187/2012: Δικαίωμα αυτοπρόσωπης παράστασης του προσφεύγοντος: "... Επειδή στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8), ορίζεται ότι: «1. Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο οι ιδιώτες διάδικοι δεν μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως για να αναπτύξουν την υπόθεση αλλά μόνο με δικηγόρο ο οποίος είναι διορισμένος στον Άρειο Πάγο ή είναι καθηγητής ή υφηγητής νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου για τους δικηγόρους.2. Σε περίπτωση προσφυγής ο προσφεύγων υπάλληλος έχει δικαίωμα να παραστεί αυτοπροσώπως και χωρίς δικηγόρο, η δε προϊσταμένη του αρχή οφείλει να χορηγεί την άδεια που ζητεί για το σκοπό αυτό».
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο προσφεύγων είχε το δικαίωμα να παραστεί και να υποστηρίξει αυτοπροσώπως, κατά την επ΄ ακροατηρίου συζήτησή της, την υπό κρίση προσφυγή του. Ως εκ τούτου, η προμνησθείσα Αστυνομική Αρχή, στην οποία ο προσφεύγων εκρατείτο κατά την ημέρα της επ΄ ακροατηρίου συζητήσεως της προσφυγής του, όφειλε, κατ΄ αρχήν, να παράσχει σε αυτόν κάθε δυνατή διευκόλυνση προκειμένου να ασκήσει το δικονομικό του αυτό δικαίωμα. Δεδομένου, όμως, ότι κατά την επ΄ ακροατηρίου συζήτηση της υποθέσεως ο αιτών δεν παρέστη, αν και εγκαίρως, την προτεραία της δικασίμου, είχε ζητήσει, με την προμνησθείσα δήλωσή του να παραστεί, η δυνατότητα δε αυτή δεν του παρεσχέθη, το Τμήμα κρίνει ότι πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως για τη δικάσιμο της 14-6-2012 και η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον προσφεύγοντα και στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". (Δημοσίευση: Τ.Ν.Π.Nomos)

Σχόλια