Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Aλλαγές στο διαγωνισμό των δικαστών: Αυξάνονται οι θέσεις - Παράταση για τις αιτήσεις - Αλλαγή ημερομηνίας εξετάσεων

ΦΕΚ Γ' 1093/2013: Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης διαγωvισμoύ για τηv εισαγωγή σπουδαστών στηv Εθνική Σχολή Δι­καστικών Λειτουργών
1)  Αυξάνεται, ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, για τις κα­τευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
των Εισαγγελέων ως ακολούθως:
α) Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη κατά τριάντα εν­νιά (39), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα έξι (76). β) Εισαγγελέων κατά οκτώ (8), οριζομένου του συνο­λικού αριθμού αυτών σε δεκαέξι (16).
2)  Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενερ­γηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο Νοεμβρίου 2013.
3)  Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλι­κίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, ήτοι την 25η Οκτωβρίου 2013.
4)  Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμ­μετοχής στο διαγωνισμό (για τις κατευθύνσεις Πολιτικής -Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων) μέχρι την 15η
Οκτωβρίου 2013.
5)  Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των πιστοποιητικών σωματικής, ψυχικής υγείας και ήθους, τα οποία υποβάλλονται στη γραμματεία της σχολής, η
19η Οκτωβρίου 2013.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 56926/9-7-2013 (Γ'718) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 65270/7-8-2013 (Γ901) ομοία. Το ΦΕΚ στο dikastis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...