Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Νέα αλλαγή στο παράβολο των ασφαλιστικών μέτρων του ν.3886/2010

Νέα αλλαγή επέφερε στο θέμα της καταβολής του παραβόλου στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του νόμου 3886/2010 για τις δημόσιες συμβάσεις ο νόμος 4198/2013. Συγκεκριμένα το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής:  «Το 1/3 του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως, το 1/3 μέχρι την πρώτη συζήτηση και αν η αίτηση απορριφθεί ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/3 με την απόφαση του δικαστηρίου.» Η προηγούμενη ρύθμιση είχε ως εξής: "Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κατάθεση της δεν καταβληθεί το 1/3 του οφειλομένου παραβόλου και έως την πρώτη συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Κατάσχεση κατά τον ΚΕΔΕ εις χείρας τρίτου. Δεν επιστρέφεται το κατασχεθέν ποσό στην τράπεζα σε περίπτωση που αυτή προβεί σε εκπρόθεσμη αρνητική δήλωση κατ' επίκληση πλάνης

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την κατάσχεση εις χείρας τρίτου Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του...