Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Νέα αλλαγή στο παράβολο των ασφαλιστικών μέτρων του ν.3886/2010

Νέα αλλαγή επέφερε στο θέμα της καταβολής του παραβόλου στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του νόμου 3886/2010 για τις δημόσιες συμβάσεις ο νόμος 4198/2013. Συγκεκριμένα το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής:  «Το 1/3 του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως, το 1/3 μέχρι την πρώτη συζήτηση και αν η αίτηση απορριφθεί ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/3 με την απόφαση του δικαστηρίου.» Η προηγούμενη ρύθμιση είχε ως εξής: "Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κατάθεση της δεν καταβληθεί το 1/3 του οφειλομένου παραβόλου και έως την πρώτη συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...