Δικηγόρος ή Δικηγορική Εταιρία για συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ανακοινώνει ότι επιθυμεί συνεργασία με Δικηγόρο ή Δικηγορική Εταιρεία (κωδ.θέσης ΕΒΟΟΚ19) με αποδεδειγμένη εμπειρία στους εξής τομείς:
•Προστασία και διαχείριση βάσεων ψηφιακών δεδομένων (Digital Rights Management - DRM),
σύμφωνα με το Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία Ε.Ε 2001/29),
•Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασία συλλογικών και σύνθετων έργων,
•Προστασία προγραμμάτων λογισμικού,
•Κατάρτιση αδειών εκμετάλλευσης έργων πνευματικής ιδιοκτησίας γενικά και ειδικότερα αδειών
ψηφιακής αναπαραγωγής μέρος ή τμήματος ψηφιακού έργου, χρήσης εικόνων ψηφιακού έργου,
φωτοτύπησης κλπ,
•Δικαστική επίλυση σχετικών διαφορών,
•Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο Ανταγωνισμού και αλληλεπίδραση με δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Υποβολή προτάσεων και δικαιολογητικών μέχρι 18-09-2013. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Σχόλια