Διορισμός Νομικού Συμβούλου στο ΙΚΥ

To Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προσκαλεί: 
1. Δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 321/1999.
2. Ο Νομικός Σύμβουλος που θα προσληφθεί θα υπάγεται στην άμεση εποπτεία του Δ.Σ. με αρμοδιότητες, καθήκοντα, υποχρεώσεις και αντικείμενο απασχόλησης ως εξής:
• Την υπεράσπιση ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε άλλης αρχής των συμφερόντων του Ιδρύματος.
• Την παρακολούθηση της νομοθεσίας και τη μέριμνα για την κωδικοποίησή της.
• Τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων και καθοδήγηση με νομικές συμβουλές των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
• Θα είναι υπεύθυνος για τις νομικές διαδικασίες που απορρέουν από τη λειτουργία και τη διαχείριση
των κληροδοτημάτων του Ιδρύματος.
• Θα εισηγείται προς το Συμβούλιο Κληροδοτημάτων τη διάθεση κληροδοτημάτων στο ΙΚΥ, τα οποία
έχουν καταληφθεί για παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Θα συντάσσει τα σχέδια των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του ΙΚΥ και των υποτρόφων, καθώς και
μεταξύ τρίτων οι οποίοι συνδέονται συμβατικά με αυτό και θα εισηγείται τη λήψη κάθε μέτρου,
που αποσκοπεί στη νόμιμη προστασία, στη συντήρηση και στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του
ΙΚΥ.
3. Ο Δικηγόρος που θα προσληφθεί θα αμείβεται με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με την
Κ.Υ.Α. 2/17132/0022/28.2.2012 (Β` 498) και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα,
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Ο υποψήφιος για την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης πρέπει:
α) Να είναι Έλληνας πολίτης.
β) Να είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
γ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
δ) Να μην υπάρχει κώλυμά του από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση.
Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ -- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι Δικηγόροι πρέπει να υποβάλλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης, ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για την πρόσληψή τους στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) (Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 142 34 Ν. Ιωνία) και ειδικότερα στο Τμήμα Διοίκησης η οποία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συνοδεύεται από τα ως κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Φωτοτυπία δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
β) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος της αρχικής εγγραφής των υποψηφίων στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ότι δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά, και ότι δεν κατέχουν άλλη έμμισθη θέση.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι υποψήφιοι δεν είναι έμμισθοι κατά την έννοια του άρθρου 45 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
δ) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης.
ε) Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
στ) Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11921/2013 – ΦΕΚ Β΄ 320), όπου θα αναφέρεται
ρητά:
«i) δεν έχω καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 26 του Ν.Δ/τος 3026/1954» ή σε αντίθετη περίπτωση «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις:. ..»
«ii) έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις» ή «τελώ νόμιμα εκτός στρατεύματος» ή «έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωπκές μου υποχρεώσεις» και
«iii) δεν υπάγομαι σε κάποια από τις περιπτώσεις ασυμβιβάστων που αναφέρονται στα άρθρα 62 και 63 του Ν.Δ/τος 3026/1954».
Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Σχόλια