ΔΕΕ: Πρόσφατες αποφάσεις

Αριθ. 85/2013 : 4ης Ιουλίου 2013 Πανηγυρική συνεδριαση
Νέοι δικαστές στο Δικαστήριο και στο Γενικό Δικαστήριο
Αριθ. 84/2013 : 4ης Ιουλίου 2013 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-301/12 SANT
Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής περί απορρίψεως της αιτήσεως για τη χορήγηση αδείας κυκλοφορίας του Orphacol
Αριθ. 83/2013 : 4ης Ιουλίου 2013
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-287/11 P Επιτροπή κατά Aalberts Industries κ.λπ. Ανταγωνισμός
Το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως της Επιτροπής κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου περί ακυρώσεως των προστίμων που επιβλήθηκαν στις Aalberts, Aquatis και Simplex για τη συμμετοχή τους σε σύμπραξη στην αγορά συνδέσμων σωληνώσεων από χαλκό
Αριθ. 82/2013 : 4ης Ιουλίου 2013 Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-312/11 Επιτροπή κατά Ιταλίας. Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιβάλλουν σε όλους τους εργοδότες να λαμβάνουν πρακτικά και αποτελεσματικά μέτρα υπέρ όλων των ατόμων με αναπηρία (curia.europa.eu)

Σχόλια