Θέση νομικού επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ -Διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση των ανισοτήτων πρόσβασης των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα σε υπηρεσίες υγείας» η οποία εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων «ΘΑΛΗΣ - Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Εμμανουήλ Βελονάκη στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ζητείται άτομο για την ερευνητική υποστήριξη του έργου και συγκεκριμένα Συνεργάτης, Επιστήμονας Νομικός.
Ο εν λόγω συνεργάτης θα απασχοληθεί με α) περιγραφή του παρόντος θεσμικού πλαισίου που αφορά στην πρόσβαση των μεταναστών σε υπηρεσίες υγείας και ανάπτυξη βελτιωτικών προτάσεων τόσο σε κυβερνητικούς φορείς όσο και σε ΜΚΟ για την βελτίωση της πρόσβαση των μεταναστών σε υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριμένα ο ως άνω συνεργάτης θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του δράσεων 5.2. (παραδοτέο 5.2.1). 
Απαραίτητα προσόντα : 
1. Πτυχίο ΑΕΙ Νομικών Επιστημών 
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Επιθυμητά προσόντα : 
1. Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και δικαιωμάτων των μεταναστών ή/και η εμπειρία νομικών συμβουλών σε ανάλογα θέματα. Η συνολική αμοιβή για την κατηγορία αυτή του συνεργάτη θα είναι €1750 περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 3 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής. Οι προτάσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στη διεύθυνση «EΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πράξης ΘΑΛΗΣ - ΚΩΔ. ΕΡΕΥΝΑΣ: 70/3/11671» Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – ΕΚΠΑ  Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00-13:30, έως και την Τρίτη 30 Ιουλίου 2013.  Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Σχόλια