Πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Αριθ. 91/2013 : 11ης Ιουλίου 2013
Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-262/12 Vent De Colère κ.λπ. -Κρατικές ενισχύσεις
Κατά τον γενικό εισαγγελέα Ν. Jääskinen, ο γαλλικός μηχανισμός χρηματοδοτήσεως της υποχρεώσεως αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανεμογεννήτριες εμπίπτει στην έννοια «παρέμβαση του κράτους ή με κρατικούς πόρους»
-Αριθ. 90/2013 : 11ης Ιουλίου 2013
Αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-429/11 P, C-439/11 P, C-440/11 P, C-444/11 - Gosselin Group κατά Επιτροπής-Ανταγωνισμός
Το Δικαστήριο απορρίπτει τις αιτήσεις αναίρεσης που υπέβαλαν πέντε εταιρίες κατά των αποφάσεων με τις οποίες το Γενικό Δικαστήριο επικύρωσε τα πρόστιμα που τους είχαν επιβληθεί για τη συμμετοχή τους σε σύμπραξη στην αγορά υπηρεσιών διεθνών μετακομίσεων
-Αριθ. 89/2013 : 11ης Ιουλίου 2013
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-521/11-Amazon.com International Sales κ.λπ. - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Η άνευ διακρίσεων επιβολή τέλους ιδιωτικής αντιγραφής στην πρώτη πώληση των υποθεμάτων εγγραφής δύναται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συνάδει προς το δίκαιο της Ένωσης
-Αριθ. 88/2013 : 11ης Ιουλίου 2013
Αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-545/10, C-627/10, C-412/11- Επιτροπή κατά Τσεχικής Δημοκρατίας - Μεταφορές
Η Τσεχική Δημοκρατία και η Σλοβενία παρέβησαν τις υποχρεώσεις που υπέχουν από το δίκαιο της Ένωσης στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών
-Αριθ. 87/2013 : 11ης Ιουλίου 2013
Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-199/12, C-200/12, C-201/12 -VISA
Κατά τη γενική εισαγγελέα E. Sharpston, οι αιτούντες καθεστώς πρόσφυγα που διατείνονται ότι διώκονται λόγω του ομοφυλοφιλικού προσανατολισμού τους δύνανται να αποτελέσουν «ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα» κατά το προσφυγικό δίκαιο της ΕΕ (curia.europa.eu)

Σχόλια