Πρόσληψη συνεργατών για νομικά μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, με βάση τη με αριθ. 21/12-06-13 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων α) Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, β) Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών- Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. με ι)κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε., ιι) κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τ.Ε., γ) Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
και με ι)κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ιι) κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων και ιιι) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, δ) Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας-Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων και ε)Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2013-2014. Η σύμβαση μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο ακαδημαϊκά έτη.
Το Εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και  Εργαστηριακού Συνεργάτη (ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη),  για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών.
Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, αρχόμενη από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο, στην Γραμματεία των Τμημάτων, του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, δηλαδή, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από Δευτέρα  01 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013. Αναλυτική προκήρυξη και σχετικά έντυπα εδώ

Σχόλια