Πρόσληψη συνεργατών για νομικά μαθήματα στο ΤΕΙ Μεσολογγίου

Το ΤΕΙ Μεσολογγίου με την αριθμ. Πρωτ. Φ 2.2/2112/19-06-2013 απόφαση Προέδρου, προκηρύσσει την πρόσληψη για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές, ερευνητικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες, των τμημάτων: Λογιστικής, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (Ε.Π.Δ.Ο) & Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων (ΤΕ.ΣΥ.Δ). Η πρόσληψη θα γίνει για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ή ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο ακαδημαϊκά έτη.  Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1404/83, άρθρο 19 «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα από τις προβλεπόμενες σχετικές διατάξεις προσόντα και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του τμήματος προτίμησής τους ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή μέχρι και την 23-07-2013.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερομένους στα τμήματα και στα τηλέφωνα: ΛOΓΙΣTΙKHΣ:2631058245, Ε.Π.Δ.Ο: 2631058354,  ΤΕ.ΣΥ.Δ: 2634038566 , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00-13.00). Οι αιτήσεις θα γίνονται Ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία http://e-lecturers.teipat.gr/ .Aναλυτικά οι προκηρύξεις εδώ

Σχόλια