Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τους ευρωπαίους φορολογουμένους προβλέπει ο νόμος 4170/2013

Τη δυνατότητα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. για τους φορολογούμενους τους και τη φορολογική τους κατάσταση προβλέπει μεταξύ άλλων ο νέος νόμος 4170/2013 (ΦΕΚ Α' 163/12-07-2013) που αποτελεί εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 2011/16/ΕΕ Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου «η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1, ανταλλάσσει με τις αρμόδιες αρχές των κρατών−μελών,
με αυτόματη ανταλλαγή, διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν φορολογικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής σχετικά με φορολογικούς κατοίκους του κράτους−μέλους που λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες, όσον αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου, όπως αυτές ορίζονται στην εθνική νομοθεσία του κράτους−μέλους που κοινοποιεί την πληροφορία: α) εισόδημα από απασχόληση, β) αμοιβές διευθυντών, γ) προϊόντα ασφάλειας ζωής που δεν καλύπτονται από άλλες νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή πληροφοριών και άλλα παρόμοια μέτρα, δ) συντάξεις, ε) ακίνητη περιουσία και εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Δείτε το κείμενο του νόμου στο e-forologia.gr
[legalnews24.gr]

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr