Αίτηση διόρθωσης απόφασης: Δεν αρκεί η επίδοση στον πληρεξούσιο δικηγόρο που είχε παρασταθεί στη δίκη που εκδόθηκε η προς διόρθωση απόφαση (νομολογία)

ΑΠ 795/2012: Αίτηση διόρθωσης απόφασης: Δεν αρκεί η επίδοση στον πληρεξούσιο δικηγόρο που είχε παρασταθεί στη δίκη που εκδόθηκε η προς διόρθωση απόφαση. «(…) Από τις διατάξεις των άρθρων 315, 317 και 318 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι για τη συζήτηση στο ακροατήριο αιτήσεως διορθώσεως μιας αποφάσεως, που μπορεί να προκληθεί αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση των διαδίκων, πρέπει όλοι οι διάδικοι που αναφέρονται σ` αυτή να κληθούν οκτώ
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση και ότι αν οι απόντες κατά την εκφώνηση της υποθέσεως κλητεύθηκαν νόμιμα η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι και, αν δεν κλητεύθηκαν νόμιμα νόμιμα, η συζήτηση αναβάλλεται και το δικαστήριο διατάζει την κλήτευσή τους. Εξάλλου κατά μεν το άρθρο 143 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. ο κατά το άρθρο 96 διορισμένος δικαστικός πληρεξούσιος είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη, στην οποία είναι πληρεξούσιος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η επίδοση της οριστικής αποφάσεως, κατά δε το άρθρο 100 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, η πληρεξουσιότητα παύει και όταν περατωθεί η δίκη ή η πράξη για την οποία είχε δοθεί η πληρεξουσιότητα. Από τις διατάξεις αυτές σαφώς συνάγεται ότι για την έγκυρη συζήτηση της αιτήσεως διορθώσεως αποφάσεως ή ερμηνείας οριστικής αποφάσεως, σε περίπτωση που απουσιάζει κάποιος από τους διαδίκους είναι αναγκαίο να έχει προκληθεί εμπρόθεσμη και νομότυπη επίδοσή της προς αυτούς και κλήτευσή τους και δεν αρκεί η επίδοση της αιτήσεως με την κλήση προς συζήτηση στον δικηγόρο που είχε παρασταθεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος του στη δίκη στην οποία εκδόθηκε η προς διόρθωση ή ερμηνεία απόφαση, γιατί η πληρεξουσιότητα αυτού έχει παύσει από της εκδόσεως της προς διόρθωση ή ερμηνεία αποφάσεως και της, με αυτήν περατώσεως της δίκης, όπως και η εξουσία του ως αυτοδικαίως αντικλήτου, η οποία υφίσταται μόνο για την προς διόρθωση ή ερμηνεία της αποφάσεως, αφού η αίτηση αυτή ανοίγει νέα αυτοτελή δίκη, για την οποία ουδεμία πληρεξουσιότητα ή εξουσία αντικλήτου αυτού υφίσταται ή τεκμαίρεται». (areiospagos.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου