Προαιρετική η παράσταση δικηγόρου στη διαδικασία ρύθμισης με τις αλλαγές στο νόμο των υπερχρεωμένων

Tελικά προαιρετική θα είναι η παράσταση διαμεσολαβητή δικηγόρου στη διαδικασία ρύθμισης δανείων του νόμου 3869/2010 με τις εισηγηθείσες τροποποιήσεις που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, με αποτέλεσμα να χάνεται ένα ακόμα αντικείμενο δικηγορικής ύλης. Η νέα ρύθμιση (άρ.2 παρ.1) θα προβλέπει τα εξής: "Μετά την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4 ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, ο οφειλέτης υποχρεούται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 διαδικασία.
Στο πλαίσιο του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οφειλέτης δύναται να ζητά τη συμβουλευτική συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) ή Ένωσης Καταναλωτών που είναι γγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 ή του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου". Η μέχρι τώρα ρύθμιση προέβλεπε: "Προϋπόθεση για την ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου υποβολή αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή αποτελεί η εκ μέρους του καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές του και η αποτυχία αυτής, κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάμηνο. Η προσπάθεια αυτή πραγματοποιείται με τη συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α), όπως ισχύει, ή Ενωσης Καταναλωτών που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 ή του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα από αυτούς που ορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3".

Σχόλια