Επίκαιρη Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

Με το 688/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (άρθρο 2 του Ν.3068/2002) κρίθηκε ότι οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 326 του ν.4072/2012 με τις οποίες προβλέφθηκε η προηγούμενη κατάθεση εγγυητικής επιστολής εκ μέρους του δικαιούχου για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κατά του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ.,εφαρμόζονται μόνο επί αναγκαστικής εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και δεν αφορούν την απορρέουσα από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης,η οποία επιβάλλεται από το άρθρο 95 παρ.5 του Συντάγματος
και το άρθρο 1 του εκτελεστικού της συνταγματικής αυτής διάταξης ν.3068/2002 και η οποία αποτελεί έννοια διάφορη της εκτέλεσης.
17/5/2013 - ΣτΕ (Ολομ.) 1685/2013 - Συνταγματικότητα έκτακτης εισφοράς ν. 3758/2009. : Πρότυπη δίκη - η επιβολή της έκτακτης εισφοράς του άρθρο 18 του ν. 3758/2009 δεν αντίκειται στην αρχή της φοροδοτικής ικανότητας (μειοψ.). Οι διατάξεις πέρι επιβολής της εν λόγω εισφοράς δεν είναι αντισυνταγματικές μόνο και μόνο επειδή δεν υπήρχε, κατά την ψήφιση του νόμου, σχετική εγγραφή στον οικείο τακτικό προϋπολογισμό. Δεν απαιτείται η τήρηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης γιατί η επίδικη εισφορά επιβάλλεται βάσει των δεδομένων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. (Διοικητικό Εφετείο και Πρωτοδικείο Αθηνών)

Σχόλια