Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για να εφαρμόσει δικαστική απόφαση η πολεοδομία

Πολίτης απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας τη συμμόρφωση της διοίκησης προς την υπ' αριθ. 3337/2011 απόφαση του ΣτΕ, η οποία επιβεβαιώνει ότι ακίνητο δεν μπορεί να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία δεν εφαρμόζει την κατεδάφιση διότι θεμελιώνεται δικαίωμα ένταξης στις διαδικασίες του νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011). Η Αρχή απευθύνθηκε στο ΥΠΕΚΑ και ζήτησε:
α) οι υπηρεσίες να εφαρμόζουν τις δικαστικές αποφάσεις, β) διαφορετικά να μεριμνήσει ώστε να προβλεφθεί συγκεκριμένη διάταξη, σύμφωνη με το άρθρο 95 του Συντάγματος και προς τις διατάξεις του ν. 3068/2002 ως προς το σκέλος της εφαρμογής τελεσίδικων ή αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου το ΥΠΕΚΑ ενημέρωσε, ότι θα λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις της Αρχής, σε νεώτερη νομοθετική ρύθμιση. Δείτε περισσότερα στο synigoros.gr

Σχόλια