Πρόσφατες αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου

-Αριθ. 80/2013 : 27ης Ιουνίου 2013 
Απόφαση του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-457/11, C-458/11, C-459/11, C-460/11-VG Wort, Fujitsu Technology Solutions, Hewlett-Packard.Προσέγγιση των νομοθεσιών-Το τέλος αναπαραγωγής προστατευόμενων έργων μπορεί να επιβληθεί σε εκτυπωτή ή σε προσωπικό υπολογιστή που διατίθεται στο εμπόριο
-Αριθ. 79/2013 : 27ης Ιουνίου 2013
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-575/11 Nasiopoulos. Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων- Ο αποκλεισμός της αναγνωρίσεως του επαγγελματικού τίτλου του «μασέρ-ιατρικού λουτροθεραπευτή», ο οποίος επιτρέπει την άσκηση αυτοτελούς επαγγέλματος στο κράτος όπου χορηγήθηκε, συνιστά εμπόδιο στην ελευθερία εγκαταστάσεως το οποίο δεν δικαιολογείται από την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών ή της δημόσιας υγείας
-Αριθ. 78/2013 : 27ης Ιουνίου 2013
Αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-485/11, C-71/12 Επιτροπή κατά Γαλλίας
Προσέγγιση των νομοθεσιών- Το ειδικό τέλος που επιβάλλεται στη Γαλλία στις επιχειρήσεις των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο ειδικός φόρος καταναλώσεως στη Μάλτα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν αντιβαίνουν προς την οδηγία για την «αδειοδότηση»
-Αριθ. 77/2013 : 25ης Ιουνίου 2013
Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-131/12 Google Spain και Google
Προσέγγιση των νομοθεσιών.- Ο γενικός εισαγγελέας Jääskinen θεωρεί ότι οι πάροχοι υπηρεσίας μηχανής αναζήτησης στο Διαδίκτυο δεν φέρουν ευθύνη βάσει της οδηγίας 95/46 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμφανίζονται σε ιστοσελίδες τις οποίες επεξεργάζονται
-Αριθ. 76/2013 : 25ης Ιουνίου 2013
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-241/11 Επιτροπή κατά Τσεχικής Δημοκρατίας
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Η Τσεχική Δημοκρατία υποχρεώνεται να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 250 000 ευρώ για τον λόγο ότι δεν εκτέλεσε απόφαση του Δικαστηρίου που αφορούσε τις επαγγελματικές συντάξεις. (curia.europa.eu)

Σχόλια