Πρόσφατες αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου

-Αριθ. 80/2013 : 27ης Ιουνίου 2013 
Απόφαση του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-457/11, C-458/11, C-459/11, C-460/11-VG Wort, Fujitsu Technology Solutions, Hewlett-Packard.Προσέγγιση των νομοθεσιών-Το τέλος αναπαραγωγής προστατευόμενων έργων μπορεί να επιβληθεί σε εκτυπωτή ή σε προσωπικό υπολογιστή που διατίθεται στο εμπόριο
-Αριθ. 79/2013 : 27ης Ιουνίου 2013
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-575/11 Nasiopoulos. Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων- Ο αποκλεισμός της αναγνωρίσεως του επαγγελματικού τίτλου του «μασέρ-ιατρικού λουτροθεραπευτή», ο οποίος επιτρέπει την άσκηση αυτοτελούς επαγγέλματος στο κράτος όπου χορηγήθηκε, συνιστά εμπόδιο στην ελευθερία εγκαταστάσεως το οποίο δεν δικαιολογείται από την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών ή της δημόσιας υγείας
-Αριθ. 78/2013 : 27ης Ιουνίου 2013
Αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-485/11, C-71/12 Επιτροπή κατά Γαλλίας
Προσέγγιση των νομοθεσιών- Το ειδικό τέλος που επιβάλλεται στη Γαλλία στις επιχειρήσεις των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο ειδικός φόρος καταναλώσεως στη Μάλτα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν αντιβαίνουν προς την οδηγία για την «αδειοδότηση»
-Αριθ. 77/2013 : 25ης Ιουνίου 2013
Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-131/12 Google Spain και Google
Προσέγγιση των νομοθεσιών.- Ο γενικός εισαγγελέας Jääskinen θεωρεί ότι οι πάροχοι υπηρεσίας μηχανής αναζήτησης στο Διαδίκτυο δεν φέρουν ευθύνη βάσει της οδηγίας 95/46 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμφανίζονται σε ιστοσελίδες τις οποίες επεξεργάζονται
-Αριθ. 76/2013 : 25ης Ιουνίου 2013
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-241/11 Επιτροπή κατά Τσεχικής Δημοκρατίας
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Η Τσεχική Δημοκρατία υποχρεώνεται να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 250 000 ευρώ για τον λόγο ότι δεν εκτέλεσε απόφαση του Δικαστηρίου που αφορούσε τις επαγγελματικές συντάξεις. (curia.europa.eu)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου