Αποζημίωση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης (νομολογία ΕΔΔΑ)

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 3/7/2012: Υπόθεση Βεζυργιάννης κατά Ελλάδας. Παραβίαση της αρχής της εύλογης προθεσμίας του αρ.6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, όσο αφορά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. «(…)  Όσον αφορά την κύρια διαδικασία, η υπό κρίση περίοδος άρχισε στις 29 Ιανουαρίου 1999, όταν ο προσφεύγων προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ολοκληρώθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2008, με την καθαρογραφή της απόφασης υπ’αρ. 3828/2007 του ΣτΕ.
Εποένως διήρκεσε εννιά έτη για ένα βαθμό δικαιοδοσίας. Όσον αφορά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η υπό κρίση περίοδος άρχισε την 1η Φεβρουαρίου 1999 με την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του προσφεύγοντα και ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλίου 2008, με την υπ’αρ. 770/2008 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ. Επομένως διήρκεσε εννέα έτη και πέντε μήνες περίπου για έναν βαθμό δικαιοδοσίας.
Εύλογος χαρακτήρας της διάρκειας των διαδικασιών. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι ο εύλογος χαρακτήρας της διάρκειας της διαδικασίας κρίνεται ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η νομολογία του, και ειδικότερα ανάλογα με την δυσκολία της υπόθεσης, την συμπεριφορά των προσφευγόντων και αυτή των αρμόδιων αρχών καθώς και ανάλογα με την σημασία της διαφοράς για τους ενδιαφερόμενους (βλ. μεταξύ πολλών άλλων, Frydlender κατά Γαλλίας, [GC], αρ. 30979/96, §43, CEDH 2000-VII).
Το Δικαστήριο έχει εξετάσει επανειλημμένως υποθέσεις που εγείρουν θέματα παρόμοια με αυτό της υπό κρίση υπόθεσης και διαπίστωσε την παραβίαση του άρθρου 6§1 της Σύμβασης (βλ. προαναφερθείσα Frydlender).
Αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία που του υποβλήθηκαν, το Δικαστήριο θεωρεί ότι η Κυβέρνηση δεν εξέθεσε κανένα πραγματικό περιστατικό ή επιχείρημα που μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό συμπέρασμα στην παρούσα υπόθεση. Έχοντας υπόψη, τη νομολογία του επί του θέματος, το Δικαστήριο θεωρεί ότι στην υπό κρίση υπόθεση η διάρκεια των επίδικων διαδικασιών είναι υπερβολική και δεν ανταποκρίνεται στην απαίτηση της «εύλογης προθεσμίας». Επομένως, υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 §1.(…)»

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου