Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Καταδικαστική απόφαση και εκτέλεση ποινής κατά προσώπου διαφορετικού από αυτό που πραγματικά τέλεσε το αδίκημα. (νομολογία)

ΣυμβΕφΘεσ 217/2013: Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Καταδικαστική απόφαση και εκτέλεση ποινής κατά προσώπου διαφορετικού από αυτό που πραγματικά τέλεσε το αδίκημα. «(…) Στην περίπτωση που το πρόσωπο που καταδικάστηκε έχει τα αυτά στοιχεία ταυτότητας με τα στοιχεία του προσώπου σε βάρος του οποίου έχει γίνει η εκτέλεση  και διαπιστωθεί πως τα πραγματικά στοιχεία του καταδικασθέντα είναι διαφορετικά συντρέχει λόγος επαναλήψεως της διαδικασίας κατά την διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1, 2 και 527 παρ. 1 του ΚΠΔ (άρθρο 564 παρ. 2 του ΚΠΔ).
Η επανάληψη της διαδικασίας στην περίπτωση αυτή μπορεί να προκληθεί και από τον Εισαγγελεα του Δικαστηρίου που καταδίκασε τον κατηγορούμενο  και εκτελέστηκε η απόφαση σε βάρος προσώπου που είχε τα αυτά στοιχεία ταυτότητας αλλά είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον εκτελέσαντα την αξιόποινη πράξη. Στην περίπτωση αυτή επειδή δεν είναι δυνατή η κλήτευση  του πραγματικού υπαιτίου στο δικαστήριο προς διόρθωση  της αποφάσεως με τα πραγματικά στοιχεία ταυτότητας του υπαιτίου, (άρθρο 145 του ΚΠΔ)  συντρέχει λόγος επαναλήψεως της διαδικασίας και μετά την έκδοση του σχετικού βουλεύματος  για την απαλλαγή του κατηγορουμένου  σε βάρος του οποίου εκτελέστηκε η καταδικαστική απόφαση ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών κινεί την ποινική δίωξη  σε βάρος του πραγματικού υπαιτίου με τα αληθινά στοιχεία ταυτότητος αυτού (ΑΠ 438/2012, ΑΠ 455/2012 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ, Ερμ Κωδ. Ποιν. Δικονομίας Αθ. Κονταξή τομ Β σελ 3477, Λ. Μαργαρίτη τομ. Β σελ 3493-3494).  Στην προκείμενη περίπτωση  από τα στοιχεία της δικογραφίας έχουν προκύψει τα ακόλουθα:
Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών με την από 21/2/2013 αίτηση του ζητάει την επανάληψη της ποινικής διαδικασίας, που περατώθηκε με την έκδοση της αρίθμ. 9792/31/5/2012 αποφάσεως του Β Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης  με την οποία καταδικάστηκε η ... σε ποινή φυλακίσεως δύο (2) ετών για την πράξη της παράνομης  επανεισόδου  στην χώρα χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, αφού αυτή είχε καταδικαστεί με την αρίθμ. 2312/2000 απόφαση του Α' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου και επιβλήθηκε  και η παρεπόμενη σε βάρος της  ποινή της απέλασης. Με τα αρίθμ 1016/120/3/190-Α/16/2/2013 έγγραφο της  ΑΕΑ/ ΔΕΕ/ΤΜ δακτυλοσκοπίας και το αρίθμ 721033/16/2/2013 έγγραφο του ΥΕΕΒΕ  (περί δακτυλοσκοπίας) διαπιστώθηκε πως αυτή που καταδικάστηκε είχε τα στοιχεία ..., η οποία είχε δακτυλοσκοπηθεί από την ΓΕΕ Ηρακλείου. Εκ των ανωτέρω συνάγεται πως το πρόσωπο που είχε  τελέσει την αξιόποινη πράξη στις 6/12/2010 της παράνομης επανεισόδου στην χώρα είναι η ... Συνεπώς  η καταδικασθείσα ... σε βάρος της οποίας και εκτελέστηκε η παραπάνω καταδικαστική απόφαση (με αριθμ 9792/31/5/2012 του Β' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης) στις 12/2/2013 είναι διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο που πράγματι τέλεσε την αποδοθείσα σ' αυτήν πράξη σε βάρος της οποίας είχε επιβληθεί και η παρεπόμενη ποινή της απέλασης  με την αρίθμ 2312/2000 απόφαση του Α' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου.
Συνεπώς πρέπει να μην γίνει κατηγορία σε βάρος της ... υπηκόου Βουλγαρίας   αφού αυτή ουδεμία σχέση έχει με την τελεσθείσα αξιόποινη πράξη.  Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης να ακυρωθεί η με αριθμ 9792/2012 απόφαση του Β' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης  και να μην γίνει κατηγορία σε βάρος της ανωτέρω κατηγορουμένης χωρίς να κρίνεται αναγκαία  η παραπομπή της υποθέσεως προς εκδίκαση σε άλλο ομοειδές Δικαστήριο. Με τα δεδομένα αυτά  αποδεικνύεται πλήρως η αθωότητα της κατηγορουμένης ...  αφού με τα προσκομισθέντα και επισυναφθέντα στην δικογραφία στοιχεία (εκθέσεις δακτυλοσκοπίας) αποδεικνύεται πως δράστιδα του εγκλήματος της παράνομης επανεισόδου στην χώρα δεν είναι η ανωτέρω αναφερόμενη αλλά η ... σε βάρος της οποίας και επιβλήθηκε και η παρεπόμενη ποινή της απέλασης αυτής από την χώρα  με την αρίθμ. 2312/2000 απόφαση του Α' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου». (dsa.gr)Σχόλια