Πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Αριθ. 58/2013 : 8ης Μαΐου 2013: Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-508/11 P- ENI κατά Επιτροπής -Ανταγωνισμός : Το Δικαστήριο επικυρώνει, ως προς την ιταλική εταιρία Eni SpA, την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με σύμπραξη στις αγορές των συνθετικών καουτσούκ
Αριθ. 57/2013 : 8ης Μαΐου 2013: Απόφαση του Δικαστηρίου στις
υποθέσεις C-197/11, C-203/11 Libert κ.λπ.- Κρατικές ενισχύσεις : Το φλαμανδικό διάταγμα περί έγγειας ιδιοκτησίας και ακινήτων αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης
Αριθ. 56/2013 : 7ης Μαΐου 2013: Γενικά στοιχεια : 50 έτη άμεσου αποτελέσματος του δικαίου της Ένωσης προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων (πηγή: curia.europa.eu)

Σχόλια