Τελευταίες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Αριθ. 69/2013 : 30ής Μαΐου 2013. Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-168/13 PPU. Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
Αριθ. 68/2013 : 30ής Μαΐου 2013. Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-85/12 . Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Ο γενικός εισαγγελέας Ρ. Cruz Villalón εκτιμά ότι δεν προσκρούει στην οδηγία για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων η λήψη μέτρων
εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με νόμο, όπως στην Ισλανδία.
Αριθ. 67/2013 : 30ής Μαΐου 2013. Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-677/11 Doux Élevages και Coopérative agricole UKL-AREE. Κρατικές ενισχύσεις.
Αριθ. 66/2013 : 30ής Μαΐου 2013. Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-270/11. Επιτροπή κατά Σουηδίας. Θεσμικό δίκαιο. Η Σουηδία υποχρεούται να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της εκπρόθεσμης μεταφοράς στο εσωτερικό της δίκαιο της οδηγίας που αφορά τη διατήρηση δεδομένων.
Αριθ. 65/2013 : 30ής Μαΐου 2013. Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-534/11.VISA. Ο αιτών άσυλο μπορεί, βάσει του εθνικού δικαίου, να παραμείνει υπό κράτηση με σκοπό την απομάκρυνσή του λόγω παράνομης διαμονής, αν η αίτηση ασύλου υποβλήθηκε με μοναδικό σκοπό να καθυστερήσει ή να ματαιωθεί η εκτέλεση της αποφάσεως περί επιστροφής.
Αριθ. 64/2013 : 30ής Μαΐου 2013. Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-512/10. Επιτροπή κατά Πολωνίας. Μεταφορές. Η Πολωνία παρέβη ορισμένες από τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της Ένωσης στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.
Αριθ. 63/2013 : 29ης Μαΐου 2013. Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-95/12. Επιτροπή κατά Γερμανίας. Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Ο γενικός εισαγγελέας N. Wahl προτείνει την απόρριψη της προσφυγής της Επιτροπής κατά της Γερμανίας με την οποία ζητείται η επιβολή χρηματικών κυρώσεων αναφορικά με τον νόμο Volkswagen. (πηγή: curia.europa.eu)

Σχόλια