Ισχύουν και πάλι τα πρόστιμα για το στοίχημα στο ίντερνετ

Επανέρχεται σε ισχύ η απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία είχε ανασταλεί και προβλέπει βαριά πρόστιμα για τους μη αδειοδοτημένους παρόχους διαδικτυακών παιχνιδιών αλλά και για τους χρήστες που συμμετέχουν σε παίγνια μη αδειοδοτημένων εταιριών. Συγκεριμένα, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) αποφάσισε την κατάργηση της με αριθμό 32/3/12.12.2012 (Β 3366) απόφασης της και την άρση της εγκριθείσας με αυτήν αναστολής εφαρμογής των αποφάσεων της :
α. Με αριθμό 22/2/22.10.2012 (Β 2880) και με τίτλο «Ανάληψη άσκησης αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) περί επιβολής κυρώσεων των διατάξεων του άρθρου 51, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 48 και 4 του άρθρου 49 του ν. 4002/2011 (Α 180) για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια».

β. Με αριθμό 23/3/23.10.2012 (Β 2952) και με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια». Κατόπιν των ανωτέρω, τίθενται από 25-4-2013 σε εφαρμογή οι παραπάνω 22/2/22.10.2012 (Β 2880) και 23/3/23.10.2012 (Β 2952). Διαβάστε αναλυτικά τα πρόστιμα εδώ

Σχόλια