Επίκαιρη Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

-Με την 14725/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 29) κρίθηκε ότι η Β Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, εντάσσει τα προσδιοριζόμενα ως σχετιζόμενα με την τρομοκρατία πρόσωπα σε κατάλογο και δεσμεύει τυχόν υπάρχοντα περιουσιακά τους στοιχεία.Στα προληπτικά αυτά μέτρα προσιδιάζει
περισσότερο ο χαρακτήρας των μέτρων ασφαλείας (άρθρο 4 ΠΚ),τα οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή της αρχής της απαγόρευσης της αναδρομικής εφαρμογής των ποινικών διατάξεων,όσο και από την αρχή της εφαρμογής του ηπιότερου νόμου.
-Απόφαση 867/2012 του Δ.Εφ.Θεσ/κης (Τμήμα Γ΄- Ουσίας): -Ευθύνη κληρονόμων για χρέη του κληρονομούμενου από εγγύηση υπέρ τρίτου. -Απώλεια του ευεργετήματος της απογραφής λόγω μη σύνταξης δικαστικής απογραφής. -Δεν θεωρούνται προσωποπαγείς και περιλαμβάνονται στο παθητικό της κληρονομίας οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και οι προσαυξήσεις τους, οι οποίες είχαν βεβαιωθεί σε βάρος του κληρονομούμενου όσο ζούσε. -Δεδικασμένο από δικαστική απόφαση επί ανακοπής του κληρονομούμενου. (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών/ Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νίκης)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου