Επίκαιρη νομολογία διοικητικών δικαστηρίων

-Απόφαση 1876/2012 του Δ.Εφ.Θεσ/κης (Τμήμα Δ΄- Ουσίας): Μόλυνση ασθενούς από τον ιό του AIDS σε μετάγγιση αίματος που έγινε το έτος 2005. Μη εντοπισμός του ιού στο δότη λόγω του φαινομένου του "σιωπηρού παραθύρου" κατά το χρόνο της αιμοληψίας. Συνιστά παράνομη παράλειψη η μη λήψη εκτενούς ιατρικού ιστορικού του αιμοδότη (ερωτηματολόγιο-προσωπική συνέντευξη).
Επιδίκαση στην παθούσα χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης.
-Aπόφαση Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ 180/2012 Απαγόρευση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη αυθαίρετων κατασκευών/αυθαίρετων αλλαγών χρήσεως στη ρύθμιση του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) βάσει δικαιολογητικών πέραν των προβλεπομένων στον αρχικό νόμο (άρθρο 24 παρ. 2 περ. β του ν. 4014/2011) και διακοπή της επεξεργασίας εκείνων από τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις που δεν στηρίζονται στα ως άνω δικαιολογητικά του ν. 4014/2011 (δηλαδή αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα), για την απόδειξη του χρόνου ολοκληρώσεως της κατασκευής ή εγκαταστάσεως της χρήσεως. (ste.gr / defeteio-the.gr/thes)

Σχόλια