Θέση εργασίας για κάτοχο πτυχίου νομικής

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3623 και τίτλο «Homer Harmonising Open Data in the Mediterranean through better Access and Reuse of Public Sector Information», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «MED» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους κατά 25%, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με κάτοχο πτυχίου σε νομικές ή πολιτικές επιστήμες. Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

Σχόλια