Πρόσφατες Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Αριθ. 55/2013 : 25ης Απριλίου 2013: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-526/10 Inuit Tapiriit Kanatami κ.λπ. κατά Επιτροπής. Περιβάλλον και καταναλωτές: To Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει τον κανονισμό σχετικά με τους κανόνες διαθέσεως των προϊόντων φώκιας στο εμπόριο.
Αριθ. 54/2013 : 25ης Απριλίου 2013: Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-212/11 Jyske Bank Gibraltar: Προσέγγιση των νομοθεσιών: Δεν αντίκειται στο
δίκαιο της Ένωσης η ισπανική ρύθμιση που επιβάλλει στα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία ασκούν δραστηριότητες στην Ισπανία χωρίς να έχουν εγκατάσταση στο κράτος αυτό να γνωστοποιούν απευθείας στις ισπανικές αρχές τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Αριθ. 53/2013 : 25ης Απριλίου 2013 : Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-64/11
Επιτροπή κατά Ισπανίας. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών : Η ισπανική νομοθεσία, που φορολογεί το λόγω υπεραξίας όφελος, το οποίο δεν έχει ακόμα αποκομίσει μια εταιρία κατά τη μεταφορά από την Ισπανία σε άλλο κράτος μέλος της έδρας της ή των στοιχείων ενεργητικού της, αντιβαίνει προς το δίκαιο της Ένωσης
Αριθ. 52/2013 : 25ης Απριλίου 2013: Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-81/12
Asociaţia ACCEPT. Αρχές του κοινοτικού δικαίου: Οι ομοφοβικές δηλώσεις του «παράγοντα» ενός επαγγελματικού ποδοσφαιρικού συλλόγου είναι ικανές να οδηγήσουν τον σύλλογο αυτό στο να φέρει το βάρος της αποδείξεως ότι δεν ασκεί πολιτική προσλήψεων εισάγουσα δυσμενείς διακρίσεις. (πηγή: curia.europa.eu)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου