Γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου για τα χρέη προς το Δημόσιο

Σύμφωνα με την υπ' αρ.3/2013 Γνωμοδότηση της Εισ. του Αρείου Πάγου περί του εάν η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 25 του Ν 1882/1990, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1γ του Ν 3943/2011, καταλαμβάνει και χρέη προς το Δημόσιο από πέντε έως δέκα χιλιάδες ευρώ που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα πριν από την 31-3-2011, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν 3943/2011, "ληξιπρόθεσμα κατά την 31-3-2011 (από κάθε αιτία) χρέη προς το Δημόσιο και τους λοιπούς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ.1 του Ν 1882/1990, συνολικού ποσού ανώτερου των 5.000 ευρώ,
εφόσον δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο ταμείο μέχρι την 31-7-2011, συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος που προβλέπεται από το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν 1882/1990, όπως αυτό ισχύει και οι υπαίτιοι μπορούν να καταμηνυθούν, χωρίς να τίθεται ζήτημα αναδρομικής θεμελίωσης αξιοποίνου ή αναδρομ,κής εφαρμογής δυσμενέστερου ποινικού νόμου στην περίπτωση αυτή. Του νόμου μη διακρίνοντος, είναι αδιάφορος ο χρόνος βεβαίωσης των χρεών αυτών. Τα ίδια ισχύουν και για τα προγενέστερα της ημερομηνίας αυτής (31-3-2011) ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, υπό την αυτονόητη όμως προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει υποβληθεί κατά του υπαιτίου η σχετική μηνυτήρια αναφορά, περίπτωση η οποία εξ αντικειμένου αποκλείεται, ενόψει του ότι υπό το προϊσχύσαν καθεστώς δεν ήταν δυνατή υποβολή αυτοτελώς μηνυτήριας αναφοράς για χρέη κατώτερα των 10.000 ευρώ". Διαβάστε το κείμενο της γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια