Στα ασφαλιστικά νομής δεν χωρεί ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης (νομολογία)

Ειρ.Πατρών 14/2011: Στα ασφαλιστικά μέτρα νομής δεν εφαρμόζεται το άρθρο 696 απρ. 3 ΚΠολΔ κι επομένως δεν χωρεί ανάκληση ή μεταρρύθμιση της σχετικής αποφάσεως. «Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 734 παρ. 5 και 696 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ σαφώς προκύπτει ότι στα ασφαλιστικά μέτρα νομής ή κατοχής, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 696 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ., και συνεπώς δεν χωρεί ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων νομής,
υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου του άρθρου 696 Κ.Πολ.Δ. και στερείται το Δικαστήριο που εξέδωσε τα ασφαλιστικά μέτρα νομής, του δικαιώματος μεταρρυθμίσεως ή ανακλήσεως ολικά ή εν μέρει της αποφάσεως του αυτής, ως την πρώτη συζήτηση της αγωγής που αφορά την κυρία υπόθεση, υπό την προϋπόθεση ότι επήλθε μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί την ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής [ΠΠρ.Λευκ. 100/1997 Αρχ. Ν. 1998.86]. (…)Κατόπιν αυτών οι αιτούντες ζητούν να μεταρρυθμιστεί η ως άνω 164/2009 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου και να υποχρεωθεί ο καθ`ου για την αποκατάσταση της υπάρχουσας στο ακίνητο τους υγρασίας να προβεί στην εκτέλεση των αναφερομένων σε αυτή [αίτηση] πρόσθετων εργασιών. Με αυτό το ιστορικό και αίτημα η ένδικη αίτηση, ανεξαρτήτως του εάν τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά συνιστούν μεταβολή πραγμάτων δικαιολογούσα την μεταρρύθμιση της απόφασης, είναι μη νόμιμη καθόσον, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, η λαμβάνουσα ασφαλιστικά μέτρα προς προστασία της νομής 164/2009 απόφαση δεν υπόκειται σε μεταρρύθμιση λόγω μεταβολής των πραγμάτων. Πρέπει, επομένως, η αίτηση να απορριφθεί». (δημοσίευση: τ.ν.π. Nomos)

Σχόλια