Μεταφραστές νομικών κειμένων στο Δικαστήριο της ΕΕ

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο προκηρύσσει διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με αντικείμενο τη μετάφραση προς τα ελληνικά νομικών κειμένων από τις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πλήρη νομική κατάρτιση πανεπιστημιακού επιπέδου σε ελληνόφωνο πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή της Κύπρου, πιστοποιούμενη με πτυχίο νομικής, άρτια γνώση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής νομικής ορολογίας
(τρόπος αποκτήσεως, δίπλωμα/διπλώματα, επαγγελματική πείρα), πολύ καλή γνώση της γλώσσας-πηγής (για κάθε τμήμα της συμβάσεως) (τρόπος αποκτήσεως, δίπλωμα/διπλώματα, επαγγελματική πείρα), ενδεχόμενη κατάρτιση, πανεπιστημιακού επιπέδου ή άλλη, στη (νομική) μετάφραση (δίπλωμα/διπλώματα), επαγγελματική πείρα, για τον συγκεκριμένο συνδυασμό γλωσσών που αφορά το οικείο τμήμα της συμβάσεως, στη μετάφραση και/ή αναθεώρηση νομικών κειμένων ή επαγγελματική πείρα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με τις υπηρεσίες που αφορά το οικείο τμήμα της συμβάσεως (κατάλογος των κύριων υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, που να αναφέρει τους πελάτες, τη φύση, τον όγκο, την αξία και την προθεσμία παροχής των υπηρεσιών / σχετικά τιμολόγια / δηλώσεις των αποδεκτών των υπηρεσιών). Οποιαδήποτε επαγγελματική πείρα στον τομέα της μεταφράσεως νομικών κειμένων συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα και θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Ακόμα ενδεχόμενη ειδίκευση σε ορισμένο είδος εγγράφων ή τομέα δικαίου σχετικό με το οικείο τμήμα της συμβάσεως και ικανότητα παραγωγής σε σελίδες (κατ' εκτίμηση ημερήσια και μηνιαία παραγωγή), δέουσες γνώσεις πληροφορικής (MS Word, internet κ.λπ.) δεόντως δικαιολογούμενες με την υπογραφή της δηλώσεως που περιλαμβάνεται στο υποχρεωτικό έντυπο συμμετοχής. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 26 Απριλίου 2013. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Σχόλια