Αλλαγές στα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την κατάρτιση συμβολαίων


Αριθμ. ΠΟΛ. 1003 (ΦΕΚ Β' 272/08/02/2013): 1.Κατά τη κατάρτιση συμβολαιογραφικών εγγράφων μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, με τα οποία μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα από φυσικά πρόσωπα, δεν απαιτείται η επισύναψη του πιστοποιητικού του άρθρου 48 του ν. 3842/2010[1] Αντί αυτού επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009, στο οποίο περιγράφεται το ακίνητο.
2.Στις περιπτώσεις που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο αποκτήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2009, αντί του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία το φυσικό πρόσωπο που μεταβιβάζει, δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου με συνημμένη τη φωτοτυπία του τίτλου κτήσης του ακινήτου. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του φυσικού προσώπου και το ένα από αυτά επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτό, προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο.
3.Κατά τη μεταγραφή των συμβολαιογραφικών εγγράφων των προηγούμενων παραγράφων που καταρτίζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, ελέγχεται από τους φύλακες μεταγραφών και τους προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων η επισύναψη, αντί του πιστοποιητικού του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009 ή της υπεύθυνης δήλωσης που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.
[1] πιστοποιητικό του αρμόδιου προϊσταμένου Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στην αξία του για τα δύο προηγούμενα της μεταβίβασης έτη.

Σχόλια