Συστάσεις σε τράπεζες και εισπρακτικές από το Συνήγορο του Καταναλωτή

O Συνήγορος του Καταναλωτή με το υπ' αρ. πρωτ. 5325/28-2-2013 έγγραφο του απήυθηνε σύσταση τόσο στις τράπεζες όσο και στις εισπρακτικές εταιρίες που συνεργάζονται με αυτές σχετικά με την παράνομη πρακτική της ενόχλησης οφειλετών δανειοληπτών. Στη σύσταση αυτή αναφέρεται ότι «ο Συνήγορος του Καταναλωτή λαμβάνει τακτικά και συστηματικά παράπονα από πολίτες-καταναλωτές, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι καίτοι έχουν κανονικώς υπαχθεί στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εντούτοις γίνονται αδιάκοπα αποδέκτες οχλήσεων από εκπρόσωπους εταιρειών, στις οποίες έχει ανατεθεί το έργο της ενημέρωσής τους για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων -ως επί το πλείστον εκ συμβάσεων χορήγησης πιστώσεων προερχόμενων- οφειλών». 
Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή «καμία περαιτέρω ουσιαστική σημασία και κανέναν προφανή ρόλο δεν επιτελεί η εκδήλωση οχλήσεων από τους δανειστές, απευθείας ή δια συνεργατών, προς τους οφειλέτες -και μάλιστα κατά τρόπο συστηματικό- για την υπενθύμιση χρεών που τους είναι ήδη γνωστά. Τουναντίον, ένα τέτοιο ενδεχόμενο μόνο πρόσθετη ψυχολογική επιβάρυνση μπορεί να επιφέρει στους οφειλέτες εν μέσω της ήδη δυσχερούς τους θέσης, με κίνδυνο μάλιστα μια τέτοια πρακτική να θεωρηθεί ότι προσβάλλει, κατά πρώτον και κυριότερο, το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας των ατόμων και της μη προσβολής αυτής, όπως αυτό κατοχυρώνεται και περιφρουρείται από το άρθρο 5, παρ. 1 του Συντάγματος και όπως, επιπλέον, ορίζεται στα άρθρα 57 επ. του Αστικού Κώδικα. Πέραν αυτού, εξάλλου, είναι γεγονός ότι η ανάθεση εντολής του δανειστή για ενημέρωση οφειλετών σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υποβληθεί σε ρύθμιση είναι μία, κατά τον νόμο (άρθρο 4, παρ. 6 του ν. 3758/2009 - ΦΕΚ Α' 68, όπως ισχύει), μη επιτρεπτή ενέργεια».
Τέλος, ο Συνήγορος του Καταναλωτή κάνει σύσταση αφενός στις τράπεζες «να μην αναθέτουν εξ αρχής σε εταιρείες το έργο της ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις που γνωρίζουν ότι έχουν ήδη τεθεί σε καθεστώς αναγνωρισμένης διαδικασίας ρύθμισης, καθώς επίσης να ανακαλούν προσηκόντως ανάλογες εντολές που έχουν δοθεί για απαιτήσεις που αποδεδειγμένα τίθενται προς ρύθμιση μελλοντικά. Αφετέρου στις εταιρείες ενημέρωσης «να σταματούν αμέσως την όχληση όσων οφειλετών δηλώνουν ότι έχουν υποβάλει τις οφειλές τους σε αναγνωρισμένο καθεστώς ρύθμισης και γνωστοποιούν, παράλληλα, αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης και στοιχεία του φορέα ή του πληρεξούσιου δικηγόρου που τους συνδράμει, μέχρις ότου διασταυρωθεί η αλήθεια μιας τέτοιας δήλωσης σε συνεργασία με τους εντολείς». (πηγή: synigoroskatanaloti.gr)


Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά