Θέσεις Μεταφραστών & Διερμηνέων στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., ζητά μεταφραστές και διερμηνείς ως εξωτερικούς συνεργάτες. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα να υποβάλουν αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (εμπειρία, πελάτες κ.λπ.). Όσον αφορά στους μεταφραστές παρακαλούνται όπως υποβάλλουν προσφορά παραδιδόμενης σελίδας 250 λέξεων. Καθώς επίσης ειδική προσφορά για τη μετάφραση κειμένων μεγάλου αριθμού σελίδων στο πλαίσιο προγραμμάτων που υλοποιεί η εταιρεία.
Το κείμενο θα παραδίδεται σε πρόγραμμα Microsoft Word ή Excel ή Power Point, σε USB ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Από το εν λόγω κατάλογο η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα συνεργάζεται με έναν ή περισσότερους από τους περιληφθέντες στο σχετικό κατάλογο, κατά περίπτωση, αναθέτοντας σε αυτούς, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στους Κανονισμούς Υπηρεσιών και Προμηθειών αυτής, την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών ή την προμήθεια των αιτούμενων αγαθών, υλικών και προϊόντων. Κατάθεση δικαιολογητικών: Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., Μυλλέρου 73-75-77, 10436 Αθήνα, αρμόδια η κα Κουτρουμπέλη Αναστασία-Ελπίδα, τηλ. 2131320600, 2131320618, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. (πηγή: diorismos.gr)

Σχόλια