Συμμετοχή της συζύγου στα αποκτήματα του γάμου (νομολογία)

ΠολΠρωτ Αθηνών 837/2012: Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου. Αύξηση της περιουσίας. Μαχητό τεκμήριο συμβολής της ενάγουσας συζύγου κατά ποσοστό 1/3.
(…)Έτσι η ενάγουσα με τη διαρκή παρουσία της στην οικογένεια, με την προαναφερόμενη υλική συμμετοχή, την ηθική στήριξη και συνδρομή του εναγομένου ανέλαβε αποκλειστικά όλες τις φροντίδες της οικογένειας και ο εναγόμενος παρέμεινε απερίσπαστος στην άσκηση της εργασίας του, με πλήρη άνεση και έντονη κοινωνική παρουσία εξοικονομώντας δυνάμεις που συνέβαλαν στην επαύξηση της περιουσίας του.
Αφού λοιπόν κατά τ` ανωτέρω αποδείχθηκε ότι υπάρχει συμβολή της ενάγουσας στην αύξηση της περιουσίας του εναγόμενου, η συμβολή αυτή, κατά το τεκμήριο του άρθρου 1400 παρ. 1 εδ. β` ΑΚ και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη που προηγήθηκε στην αρχή της παρούσας απόφασης, καθορίζεται στο 1/3 της αύξησης της περιουσίας αυτής, δεδομένου ότι η ενάγουσα δικαιούται το 1/3 της αύξησης της περιουσίας του εναγομένου (ΑΠ / 1048/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), ήτοι το ποσό των …. ευρώ (…. Χ 1/3 ), αφού ο εναγόμενος δεν απέδειξε ως όφειλε μηδενική συμβολή της, απορριπτόμενης ως αβάσιμης κατ` ουσίαν της προβαλλόμενης με τις έγγραφες προτάσεις του νόμιμης (αρθρ. 1400 παρ. 1 εδ. τελευταίο ΑΚ) ένστασης περί μηδενικής συμβολής της ενάγουσας στην αύξηση της περιουσίας του. Τούτο δε διότι, ο τελευταίος δεν απέδειξε ότι η αύξηση της περιουσίας του οφείλεται μόνο σε αυτόν, επειδή η ενάγουσα δεν ήθελε να συμβάλει στην αύξηση αυτή, καθώς σύμφωνα με τα προεκτεθέντα αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα συνέβαλε στην αύξηση της περιουσίας του με την παροχή των ως άνω υπηρεσιών της, η οποία υπερέβαινε την υποχρέωση συνεισφοράς της στις οικογενειακές ανάγκες κατά το επιβαλλόμενο μέτρο. Κατόπιν τούτων, πρέπει να γίνει εν μέρει δέκτη η αγωγή ως βάσιμη στην ουσία της, και δοθέντος του ότι η συμβολή της ενάγουσας στην αύξηση της περιουσίας του εναγομένου ανέρχεται κατά τον τεκμαιρόμενο υπολογισμό σε ποσοστό 1/3 να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει στην ενάγουσα το προαναφερόμενο ποσό, στο οποίο ανέρχεται η συμβολή της στην επαύξηση της περιουσίας του, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. (δημοσίευση: τ.ν.π.Nomos)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr