Ζητήματα για τα υπερχρεωμένα (νομολογία)

Ειρ.Ηρακλείου 590/2011: Ζητήματα για την διαδικασία της ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του ν. 3869/2010.
Περιεχόμενο της αίτησης: (..)Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010 είναι ορισμένη παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από τις πιστώτριες τράπεζες καθόσον το γεγονός ότι δεν αναφέρουν στην αίτηση τους οι αιτούντες πως περιήλθαν σε οικονομική αδυναμία και ότι δεν προσδιορίζουν το κόστος διαβίωσης των ιδίων και της οικογένειας τους, δεν αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την πληρότητα του δικογράφου, αλλά τούτα αποτελούν θέματα της αποδεικτικής διαδικασίας.
(Κρητικός ρύθμιση ν. 3869/2010, σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν. /64 - Ανάτυπο σελ. 1477).

Περιεχόμενο εξώδικου συμβιβασμού: (…)Το ότι δεν προσδιορίζουν οι αιτούντες στην πρόταση τους (για εξώδικο συμβιβασμό με την πιστώτρια τράπεζα) το ύψος των δόσεων, τούτο δεν καθιστά το σχέδιο απαράδεκτο, διότι ο νόμος δεν ορίζει τίποτα σχετικά με το περιεχόμενο του, το οποίο δύναται να ξεκινά από παράταση καταβολής του χρέους, παράταση καταβολής τόκων (βλ. Κρητικός σελ. 70-71) και δεν προβλέπει ότι ο οφειλέτης πρέπει να προσφέρει στους πιστωτές του ορισμένο ποσοστό από τις οφειλές του, δεν προβλέπει επίσης ο νόμος ούτε το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου, αλλά ούτε και δικαστικό έλεγχο του περιεχομένου αυτού. Συνεπώς αυτό μπορεί να καθορισθεί ελεύθερα από τον οφειλέτη, στους δε δανειστές εναπόκειται να κρίνουν αν θα δεχθούν ή όχι αυτό.
Για την υπαιτιότητα αδυναμίας πληρωμής: (…) Ο ισχυρισμός της τέταρτης πιστώτριας Τράπεζας ότι οι αιτούντες εκ δόλου περιήλθαν σε αδυναμία πληρωμής, διότι απέκρυπταν από τους δανειστές τους την κακή οικονομική τους κατάσταση και το σύνολο των δανειακών τους υποχρεώσεων, είναι αόριστος. Τούτο διότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται λοιπόν οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες οι αιτούντες απέκρυψαν από τους πιστωτές την οικονομική τους κατάσταση και το σύνολο των δανειακών τους υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχουν περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστωτές (Τράπεζες εν προκειμένω) έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) και την οικονομική κατάσταση (μέσω εκκαθαριστικού Δ.Ο.Υ.) και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών τους. Το δε γεγονός ότι οι αιτούντες αναφέρουν στην αίτηση τους ότι δαπανούσαν τα μηνιαία εισοδήματα τους για τις αυξημένες ανάγκες των τριών παιδιών τους, δεν σημαίνει και ότι ελάμβαναν αυτοί δάνεια με δόλια συμπεριφορά. (δημοσίευση: τ.ν.π. Nomos)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr