Αίτηση ακύρωσης σιωπηρής άρνησης δικ.συλλόγου να εγγράψει πτυχιούχο νομικής ως ασκούμενο δικηγόρο


ΣτΕ 1191/2012: Αίτηση ακύρωσης της σιωπηρής αρνήσεως του Δικηγορικού Συλλόγου να εγγράψει τον αιτούντα πτυχιούχο νομικής στο βιβλίο ασκουμένων του. Η προσβαλλομένη σιωπηρή άρνηση του Δ.Σ. του Συλλόγου δεν συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, αφού αποτελεί απλώς επιβεβαίωση των προηγουμένων ρητών αρνήσεών του, ενώ η αριθμ. 3177/2007 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκε ότι η θεσπιζόμενη με το άρθρο 5 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων απαγόρευση εγγραφής στα βιβλία ασκουμένων μετά την πάροδο πέντε ετών από της λήψεως του πτυχίου, αντίκειται στο Σύνταγμα, δεν συνιστούσε νέο στοιχείο, που υποχρέωνε το Δ.Σ. να επανεξετάσει το επίδικο αίτημα. Αντίθετη μειοψηφία. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης.
Η υπ΄ αριθμ. 3177/2007 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία ο αιτών επικαλέσθηκε με την ένδικη αίτησή του και με την οποία κρίθηκε, το πρώτον, ότι ο θεσπιζόμενος με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων απόλυτος περιορισμός αντίκειται στην κατ΄ άρθρον 2 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας εν συνδυασμώ προς την κατοχυρούμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος επαγγελματική ελευθερία, δεν συνιστούσε νέο στοιχείο, το οποίο υποχρέωνε το Δ.Σ. του δικηγορικού συλλόγου να προέλθει σε επανεξέταση του επιδίκου αιτήματος του ήδη αιτούντος, εφ΄ όσον η απόφαση αυτή εκδόθηκε επί αιτήσεως ακυρώσεως άλλου πτυχιούχου Νομικής Σχολής και, ως εκ τούτου, δεν κατέστησε αυτοτελώς εκτελεστή την, εκ νέου, σιωπηρή αυτή τη φορά, απόρριψη του εν λόγω αιτήματος του ήδη αιτούντος (βλ. ΣτΕ 1585/1997, 5270/1995 πρβλ. ΣτΕ 1896/1989). Κατά τη γνώμη, όμως, της μειοψηφίας η προσβαλλόμενη σιωπηρή άρνηση του Δ.Σ. του συλλόγου συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νομίμου ενεργείας, παραδεκτώς προσβαλλομένη με την υπό κρίση αίτηση, διότι η υπ΄ αριθ. 3177/2007 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία ο ήδη αιτών επικαλέσθηκε με την αίτησή του, συνιστούσε νέο στοιχείο, επί τη βάσει του οποίου το Δ.Σ. όφειλε να επανεξετάσει το επίδικο αίτημα.(δημοσίευση: Nomos)

Σχόλια