600 ευρώ η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων στα δικαστήρια

Με την υπ’ αρ. 74953/2011 κοινή υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 2/67227/0022 Φ.Ε.Κ.:Β 3067/20-11-2012, ορίστηκε η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων που πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους στα δικαστήρια: "Καθορίζουμε το ποσό που λαμβάνουν μηνιαίως οι ασκούμενοι δικηγόροι οι οποίοι πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους στο πολιτικό και διοικητικό εφετείο, ή πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη εισαγγελία της έδρας του δικηγορικού συλλόγου, όπου είναι εγγεγραμμένοι, στα εξακόσια (600) ευρώ. Η διάρκεια της άσκησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών". Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 2/67227/0022/ 30.10.2012 ορίζεται ότι: "Προσθέτουμε στους δικαιούχους του ποσού που λαμβάνουν μηνιαίως οι ασκούμενοι δικηγόροι και εκείνους που πραγματοποιούν μέρος της άσκησης τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ή στο ειρηνοδικείο της έδρας του δικηγορικού συλλόγου που είναι εγγεγραμμένοι. Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα πρακτικής άσκησης, θα αρχίζουν την 16η Σεπτεμβρίου και 16η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος".

Σχόλια