Απόφαση του Εφετείου σχετικά με το παράβολο της έφεσης επί απλής ομοδικίας

Εφετείο Αθηνών 4606/2012: Εφ' όσον ασκηθεί έφεση με το ίδιο δικόγραφο από περισσότερους του ενός, επί απλής ομοδικίας, ο κάθε ένας από αυτούς έχει υποχρέωση να προκαταβάλει χωριστό παράβολο. Διαφορετικά η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

"...Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4055/12-3-2012 το ένδικο μέσο της έφεσης που έχει ασκηθεί μετά την 2η Απριλίου 2012 είναι παραδεκτό εφόσον επισυνάπτεται στην έκθεση που έχει συντάξει ο γραμματέας κατά την άσκησή της παράβολο 200 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Εξάλλου, αν η έφεση ασκείται με το ίδιο δικόγραφο από περισσότερους του ενός, ο καθένας από αυτούς έχει υποχρέωση να προκαταβάλει χωριστό παράβολο. Αν δεν καταβληθεί το παράβολο από καθέναν από τους εκκαλούντες, δεν μπορεί, εφόσον δεν γίνεται ειδική μνεία στο δικόγραφο της έφεσης ή στην κάτω από αυτό καταχωριζόμενη πράξη κατάθεσής του, να θεωρηθεί ότι το παράβολο που κατατέθηκε αφορά έναν ή μερικούς από εκείνους που εκκαλούν την πρωτόδικη απόφαση. Ειδικότερα, εφόσον δεν γίνεται τέτοια μνεία, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το παράβολο που κατατέθηκε αφορά εκείνον ή εκείνους από τους εκκαλούντες τα ονόματα των οποίων έχουν αναγραφεί στο σχετικό διπλότυπο είσπραξης που κατατέθηκε στον αρμόδιο γραμματέα, αφού μάλιστα το διπλότυπο αυτό δεν επισυνάπτεται στη σχετική δικογραφία, αλλά φυλάσσεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, στη δε πράξη κατάθεσης του δικογράφου της έφεσης γίνεται μνεία μόνο του αριθμού του διπλοτύπου αυτού, όχι δε εκείνου ή εκείνων που προέβησαν στην κατάθεση του ποσού του διπλοτύπου. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στην περίπτωση που οι περισσότεροι διάδικοι που εκκαλούν την πρωτόδικη απόφαση συνδέονται μεταξύ τους με τον θεσμό της αναγκαστικής ομοδικίας, οπότε αρκεί η καταβολή για όλους ενός και μόνου παραβόλου, αφού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 4 ΚΠολΔ, η άσκηση των ενδίκων μέσων από κάποιον από τους αναγκαστικούς ομοδίκους, όπως είναι και η έφεση, έχει αποτέλεσμα και για τους άλλους, θεωρουμένους ex lege ως συνασκήσαντες την εν λόγω έφεση (σχετ. ΑΠ 1177/2005)..."

Σχόλια